skip to Main Content
Kommunereform

Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark (2016-2017) er knytt til vegen vidare etter at kommunane har gjennomført arbeid knytt til dagens kommunestruktur.

Forprosjekt knytt til kommunereformen

Kommunane i Vest-Telemark har gjennomført eit forprosjekt knytt til kommunereformen. Arbeidet blei gjennomført i regi av Vest-Telemarkrådet, med Telemarksforsking som ekstern utgreiar og prosessrettleiar.

Forprosjektet hadde fokus på utgreiing av fordelar og ulemper ved gitte endringar i kommunestrukturen i regionen, herunder arbeide fram intensjonsavtaler som grunnlag for innbyggjarhøyring og seinare politisk handsaming. I tillegg omfatta forprosjektet  drøfting av fordelar og ulemper ved ei vidareføring av dagens kommunestruktur med  forplikting om meir interkommunalt samarbeid.

Arbeidsgrupper på ulike område og tema (økonomi, samfunnsutvikling, tenester og demokrati samt mynde og overordna styring) ved interkommunalt samarbeid, var i sving under gjennomføringa av forprosjektet. Arbeidsgruppene var samansett av fagleiing, hovudverneombod og hovudtillitsvald frå alle kommunane. Dette har aktualisert gjennomføring av eit vidare arbeid spesifikt på interkommunalt samarbeid i regionen.

Vidare arbeid

Rådmennene som styringsgruppe har utarbeidd prosjektmandat som dannar grunnlag for det vidare arbeidet. Fylkesmannen har løyvd skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjektet med 1 mill i 2016 og 500 tusen i 2017 til arbeidet.

Det er ein klar intensjon at prosjektet derfor også skal munne ut i konkrete etableringar av nye, formelle interkommunale samarbeidstiltak blant kommunane i Vest-Telemark. Utgreiingsarbeidet i prosjektet skal i denne samanheng mellom anna drøfte kva som synes å vere mest føremålsteneleg organisering av dei enkelte samarbeidstiltaka.

Fem målområde

Arbeidet fylgjer målsettinga med prosjektet i tråd med dei fem målområda: økonomi, demokrati, samfunnsutvikling, myndighetsutøving og tenester, og fylgjer områda som er arbeidd med i kommunereformen i Vest-Telemark. Arbeidet frå dei interkommunale arbeidsgruppene i forprosjektet med kommunereformen ligg til grunn.

Prosesskart

Prosesskartet forklarer ulike faser i prosjektet med planlagt framdrift i arbeidet.

Prosjektspesifikasjon

Prosjektspesifikasjon kan du laste ned her:

Prosjektspesifikasjon, Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark
Prosjektspesifikasjon, Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark

Tiltaksplan

Tiltaksplanen er prioritert av styringsgruppa, og skildrer kva område som det jobbast med. Planen kan du laste ned her:

 Lokaliseringsutvalet

Sak til møte i lokaliseringsutvalet 23. mai 2017 kan du laste ned her:

Konklusjon og referat frå møtet i lokaliseringsutvalet kan de laste ned her: Referat 23.05.2017

Saksgrunnlag til kommunestyra

Oppsummering av prosessen er samansett i dokument som er grunnlag for handsaming i kommunane kan de laste ned her:

Rapportane

Rapportane frå arbeidsgruppene føreligg med kommentar frå arbeidsgruppene. Last ned rapportane her:

Blogginnlegg knytt til prosjektet

3-årig prosjektstilling som digitaliseringskoordinator

Vil du ta ei sentral rolle i å etablere framtidas tenester, og ha ei aktiv rolle i arbeidet med innovasjon…

Prosjektskjønn – regionrådsekretærene og Fylkesmannen

Fylkesmannen i Telemark samler regionrådsleierane i Telemark for felles koordinering og dialog knytt spesielt til bruk av skjønnsmidler, og generelt…

Saksgrunnlag til kommunestyra – prosjekt «Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark»

Status 29. august 2017 Dette dokumentet tar for seg kvart av dei fem prioriterte tiltaka med fagleg tilråding i rapportane,…

Møte på Tuftin Fjellgard 23. mai 2017

23. mai var det Vinje kommune sin tur til å hyse møtet i Vest-Telemarkrådet. Valet av stad fall på Tuftin…

Back To Top