skip to Main Content
Byregionprogrammet  I  Vest-Telemark

Byregionprogrammet i Vest-Telemark (2015-2017) er knytt til til Kommunal- og moderniseringsdepartementet si satsing, og arbeidet skal bidra til å styrke vekstkrafta og auke kunnskapen om samspelet mellom by og omland.

Samfunnsanalysa for Vest-Telemark tydeleggjer manglande samspel mellom kommunane, låg bustadsattraktivitet samt få nyetableringar som dei primære flaskehalsane for utvikling i regionen. Prosjektet skal møte desse utfordringane ved å bidra til utvikling av ein robust fleirkjernestruktur i Vest-Telemark med utgangspunkt i framveksten av regionens næringshagar i tilknytta kommunar. Samspelet mellom næringshagar, næringsliv, kommunar og region står sentralt i utviklinga mellom omland og sentrumsstruktur. Stadsutviklinga skal basere seg på framvekst av regionale kompetansesentrum som sikrar utvikling av attraktive arbeidsplassar, lønsam næringsutvikling og utvikling av spisskompetanse på viktige fagfelt. Det vil bygge ned barrierar mellom sentrum og omland og auke økonomisk samspel for lokal og regional vekst. Det er eit klart mål å sikre ein balanse mellom samlokalisering av eksisterande næringsliv/verksemder i næringshagemiljø og nyetablering. Primærmålet er å skape vekst i eksisterande og nye verksemder gjennom utvikling av stimulerande fellesmiljø.

Prosjektmål

  • Utvikle sterke regionale ”motorar” i alle regionens kommunesentra som verkar attraktive for rekruttering av arbeidstakerar og utvikling av eksisterande og nytt næringsliv og næringskjeder.
  • Utvikling av solid kompetansemiljø som kan representere spisskompetanse på respektive fagfelt til beste for heile regionen for å auke det økonomiske samspelet mellom næringsmiljøa.
  • Styrke samarbeidet mellom offentleg og privat sektor i skjeringspunktet mellom lokale næringshagar og kommunal samfunnsutvikling og tenester.
  • Auke regionens bustadsattraktivitet gjennom erfaringsutveksling der ein koplar ein attraktiv arbeidsmarknad med varierte bumiljø i heile regionen.

Blogginnlegg knytt til prosjektet

Næringskollegiet på ByR i Kristiansand

Ja, nå er programmet slutt. Dette har vore ein flott arena til å dele kunnskap og erfaringer, få nye verktøy,…

Sluttrapportar og video – ByR 2015-2018

Styringsgruppa for Byregionprogrammet i Vest-Telemark deltek på si siste nasjonale nettverkssamling i Kristiansand Nasjonal nettverkssamling: 30. – 31. mai i Kristiansand…

Erfaringssamling – Byregionprogrammene i Telemark

Over er program for erfaringssamling Geir Lyngås frå Distriktssenteret presenterte resultater frå programmet. Dei endelege resultata ligg ikkje klart no -…

Erfaringsutveksling 15. mars 2018

ByR programmet i Vest-Telemark er eit tri-årig program finansiert av KMD, der arbeidet starta i 2015 med prosjektslutt 2017. Samlinga…

Dokument

Her finn du dokument knytt til prosjektarbeidet.

Presentasjon – ByR

Presentasjon frå samling på Stokkøya 13. – 14. september.

Notat om kombinert formål

Utarbeid av ASPLAN VIAK til Arbeidsgruppe 4 – arbeid med bustadattraktivitet i Vest-Telemark.

Prosjektplan

Hovedplan for prosjektet. Danner grunnlag for detaljerte prosjektskisser.

Prosjektskisse WP 2-3

Dette er den detaljerte prosjektskisse for gjennomføring av avrop knytt til arbeidspakke 2 og 3.

Dato: 16.11.2016

Prosjektskisse WP 5

Dette er den detaljerte prosjektskisse for gjennomføring av avrop knytt til arbeidspakke 5.

Dato: 16.11.2016

Prosjektskisse WP 6

Dette er den detaljerte prosjektskisse for gjennomføring av avrop knytt til arbeidspakke 6.

Dato: 16.11.2016

Møtereferat

Her finn du referat frå møta i prosjektarbeidet.

Møte 30. september 2015

Last ned møtereferat (.pdf)

Back To Top