skip to Main Content

Vedtekter, arbeidsprogram og planar er viktige og styrande dokument for det regionale samarbeidet i Vest-Telemark.

Styringsdokument

Fylgjande dokument legg føringar for arbeidet i Vest-Telemarkrådet.

 • Budsjett (årleg)
 • Arbeidsprogram (to-årig) – sjå nedanfor
 • Delegeringsreglement
 • Prosedyrer for arbeidet i Vest-Telemarkrådet (fastsett 13. mars 2013)
 • Vedtekter for Telemark utviklingsfond (TUF)

Arbeidsprogram 2018-2019

Visjon: Vest-Telemark – ein levande region

Vest-Telemark skal vera ein levande region der opparbeidd identitet og kultur vert vidareført saman med innovasjon og nyskaping. Gjennom samhandling over kommunegrenser skal vi gjere regionen attraktiv for busetnad, arbeid og oppleving.

Mål

Det er ei overordna målsetting å auke nettverksbygginga og påverknadsarbeidet i høve til regionens interesser.

Mål 1 Oppretthalde og auke folketalet og busetnaden i heile Vest-Telemark

Tiltak:

 • Auke dei unge si sjølvkjensle og tilknyting til distriktet, og stimulere til entreprenørskap
 • Vidareføre arbeidet med utvikling av regionens attraksjonskraft og bulyst.
 • Vidareutvikle Vest-Telemark som ein attraktiv arbeidsmarknadsregion.
 • Stimulere til rekruttering av arbeidskraft og auka inntak av lærlingar.

Mål 2 Sterk regional samkjensle og styrka Vest-Telemarkidentitet

Tiltak:

 • Stø opp om kulturtiltak som fremjar kjennskap, identitet og samhandling
 • Vidareutvikle samhandling kring marknadsføringstiltak som fremjar kjennskap til regionens kultur og identitet.
 • Legge til rette for godt regionalt samarbeid, herunder elektronisk kommunikasjon og
  informasjonsflyt
 • Stimulere til utvikling av nye offensive informasjonsformer tilpassa prioriterte målgrupper.
 • Auke samhandlinga og kommunikasjonen med dei ulike forvaltningsnivåa

Mål 3 Vidareutvikling og nyetablering av verksemder i Vest-Telemark

Tiltak:

 • Leggje til rette for næringsutvikling med grunnlag i lokale ressursar
 • Auke tilgangen på risikokapital og offentlege verkemiddel til regionen
 • Styrke og utvikle nærings- og rådgjevingsapparatet i Vest-Telemark, og vidareføre samspelet mellom regionrådet og dei næringsansvarlege i kommunane.
 • Tilrettelegging og utvikling av samhandlingstiltak og næringsklynger, med formål å styrke eksisterande næringsliv og stimulere til knoppskyting, nyetablering og innovasjon.
 • Oppretthalde og utvikle kompetansemiljø i regionen.
 • Vidareutvikle den regionale etablerertenesten, gjennomføre Byregionprogrammet og samarbeide med næringshagane i regionen også knytt til SIVA

Mål 4 Sikre god infrastruktur i og gjennom Vest-Telemark

Tiltak:

 • Vidareutvikle felles strategiar for vegutbygging og skape alliansar for desse.
 • Synleggjere regionens transport- og infrastrukturbehov gjennom faktaoppbygging og formidling.
 • Arbeide for høgfartsbane over Haukeli
 • Utvikling av regionens breibandsstruktur og mobilsamband.
Back To Top