skip to Main Content

Ordførarane i dei seks kommunane i Vest-Telemark utgjer Vest-Telemarkrådet, med varaordførarane som personlege vararepresentantar.

Oppgåver

Saman med regionrådsleiaren skal rådet stå for den daglege drifta av regionsamarbeidet i Vest-Telemark.

Arbeidsprogram

Rådet skal kvart år utarbeide budsjett for komande år, medan forslag til arbeidsprogram vert utarbeidd annakvart år. Arbeidsprogrammet er retningsgjevande for rådet sitt arbeid, og kan også innehalde saker og tiltak som krev arbeid over fleire år. Forslaga vert lagt fram for Vest-Telemarktinget til endeleg godkjenning.

Rådet søkjer å ha ein god dialog med næringslivet i regionen.

Opne møte

Møta i Vest-Telemarkrådet er opne for ålmenta, og datoar vert fastsett i ein årleg møtekalender. Innkalling sendast til ordførarar og rådmenn og til informasjon til kommunestyrerepresentantane i dei seks kommunane. Fylkeskommunen og Fylkesmannen får også kopi av innkallinga.

To gonger i året er det møte i Vest-Telemarktinget, som består av fire representantar frå kvar kommune. Vest-Telemarktinget er det øvste organet for Vest-Telemarkrådet.

Representantar 2020-2021

Regionordførar
Jarand Felland, ordførar i Tokke

Erik Skjervagen, ordførar i Fyresdal

Beate Marie Dahl Eide, ordførar i Seljord

Regionvaraordførar
Halvor Homme, ordførar i Nissedal

Jon Rikard Kleven, ordførar i Vinje

Bjørn Nordskog, ordførar i Kviteseid

Rådmennene deltek i møta og har møte og talerett:

Jan Myrekrok, rådmann i Vinje

Une Marit Tangen, rådmann i Fyresdal

Rikke Raknes, rådmann i Seljord

Sverre Sæter, rådmann i Nissedal

Finn Arne Askje, rådmann i Tokke

Øystein Tveit, rådmann i Kviteseid

Back To Top