skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Sak til møte i lokaliseringsutvalet 23. mai

Saksutgreiing Lenke med saksutgreiing til møtet 23. mai finn de her.   Innkalling til møtet Til: ordførerane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje, + ein representant for HTV og ein representant for HVO for dei samme kommunane.…

Tilskotskurs – våren 2017

    Kommunane i Vest-Telemark held tilskotskurs for frivillige lag og forreningar våren 2017. Kursa vert ulike plassar i Vest-Telemark: Kviteseid, 23. mai kl 18-20. Stad: Telemark Næringshage i Kviteseid Seljord, 30. mai kl 18-20. Stad: Telebygget Næringshagen/ frivilligsentralen, Seljord…

Møte i styringsgruppa 2. mai

Styringsgruppa i prosjektet "Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark" handsama resultatet etter arbeidsgruppene sitt arbeid. Styringsgruppas medlemmer: Ketil Kiland (PA), Fyresdal Kari Gro Espeland, Seljord Sverre Sæter, Nissedal Øystein Tveit, Kviteseid John Kleiv, Tokke Jan Myrekrok, Vinje Ingrid Felli Sandåker, HTV Svein…

Pressekonferanse 2. mai

Invitasjon til pressekonferanse.  Vest-Telemarktinget ber om framskunding av byggestart for tunnelen Røldal – Seljestad på E134.   Stad:    Tokke kommunehus, Dalen Dato:    Tysdag 2. mai 2017 Kl.slett: 11.00   I brev av 25. april ber Vest-Telemarktinget transport- og kommunikasjonskomiteen på…

Webforum i april

Oppsummering etter webstrategi På sakslista var oppsummeringa av webstrategi for Vest-Telemarkkommunane. Det var workshop på Hovden 23. - 24. mars, og oppsummeringa kan lastast ned her.   Referat Referat frå møtet i webforum 28. april kan de laste ned her.  

Uttale frå Vest-Telemarkrådet om E134 – Prioritert hovedvegsamband mellom austlandet og vestlandet

Vest-Telemarktinget uttala seg i møtet 25. april til stortingets transport- og kommnikasjonskommite: Vest-Telemarktinget ber transport- og kommunikasjonskomiteen medvirke til byggestart for Røldal – Seljestad i fyrste periode av NTP, gjennom statleg løyving og/eller ein meir offensiv og fleksibel bruk av bompengedelen…

IN dagen 2017

For 3. gang inviterer Innovasjon Norge i Telemark virkemiddelapparatet og våre samarbeidspartnere til IN-Dag! Hensikten med dagen er å løfte kompetansenivå i forhold til Innovasjon Norge sine tjenester og finansieringsordninger, samt planlegge samarbeidet med regionenefremover, slik at vi kan gjøre…

Møte om Inverstormatch og mobilisering av nyskapingsprosjekter i Telemark

Felles møte i Telemark - der Edvard Nesland representerte Vest-Telemark Normalt vil sekretariatet i Vest-Telemarkrådet delta i felles møte i Telemark, men denne gongen var det Edvard Nesland, (næringssjef Fyresdal og leiar for næringskolegiet i Vest-Telemark) som møtte på vegne av kommunane våre. Bakgrunn…

Møte med HVO og HTV – Interkommunalt samarbeid

Møtet 27. april i Fyresdal var skipa for å samordne HTV (Hovudtillitsvald) og HVO (Hovudverneombod) i kommunane, og gje innspel til dei to representantane som deltar for dei tilsette i styringsgruppa og lokaliseringsutvalet. Referat frå møtet kan lastast ned her:…

Styringsgruppa – klyngesamarbeid for entreprenørskap i grunnskolen

Klyngesamarbidet Vest-Telemark samarbeider med flere regioner i Fjell-norge, koordinert av Østlandsforsking. UE i Telemark v/Ann Iren Haugen har representert UE nasjonalt i styringsgruppa, og UE Telemark har deltalt aktivt i piloten i Fyresdal. Skype møte i Styringsgruppa Deltakere i styringsgruppa:…

Presentasjonane frå møte i Vest-Telemarktinget 26. april

Presentasjonar i VT Tinget Presentasjonane frå møte i Vest-Telemarktinget ligg under saksdokument, og er knytt til referat frå møta. Du finn snarvegen her: https://www.vt-radet.no/dokumenter/vest-telemarktinget-25-april/  

Anbudsprosessen har teke noko lenger tid enn tidlegare opplyst

Brev frå Rune Lødøen til til rådmennene 23. april Anbudsprosessen har teke noko lenger tid enn tidlegare opplyst om og tidsplanen vert noko justert. Vedlagt følgjer kravsspesifikasjon for anbodskonkurransen. Det ønskjast evt. merknadar til denne kravsspesifikasjonen innan førstkomande onsdag 26.…

Møte i styringsgruppa for prosjektet Interkommunalt samarbeid i VT – 2. mai

Det er kalla inn til møte i styringsgruppa for interkommunalt samarbeid i Åmot 2. mai 2017. Møtet er kopla opp til same møtedag som rådmennenes samarbeidsutval (RU) som har eigen agenda. Møteinnkalling til rådmennene, HVO og HTV i Vest-Telemark Møtetid: 2. mai…

ByR samlinga 20. april

Eit viktig mål med samlinga var at aktørane som har ei rolle i prosjektet - får møte kvarandre, og ha uformelle samtaler. Programmet vart tilpassa fyrste dag. Dag 2 knytt til ByR storsamlinga starta med Distriktssenteret Geir Lyngaas. Distriktssenteret er…

ByR-samlinga 19. april

Storsamlinga på Dalen 19. - 20. april Program og deltakerliste Programmet var delt i to delar, og deltakerane på fyrste del er dei som inngår i deltakerlista.   Opphald på historiske på Dalen hotell Samlinga starta med lunsj onsdag 19. april, og…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top