skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Arena samferdsel Vinje

Onsdag 30. august var regionrådsleiar tilstades under temadag for kommunestyret i Vinje. Under temaet  "Arena samferdsel Vinje" , var kommunestyret invitert til å kome med innspel til  prioritering innafor riksvegane, fylkesvegane dei kommunale vegane, samt innafor gang/sykkelveg. Etter innleiande orienteringar frå…

Innovasjon Norge – utedager andre halvår 2017

Innovasjon Norge har faste dager der de møter næringsliv og andre ute i regionene. Disse dagene kan man gjøre avtale for samtale med IN-representanten, og kunne få en avklaring eller vurdering av konkrete prosjekt eller spørsmål. KONTORDAGER 2. HALVÅR 2017…

Rådsmøte 22. august 2017

Det var møte i Vest-Telemarkrådet på Morgedal hotell. Presentasjonar som er lagt ut under saksdokument på nettsida vår: NTP - høringsprosessen VTN - status og strategi framover Styret i VTN var til stades i Rådsmøtet på saka som omhandla Vest-Telemark…

Rådsmøte 22. august på Morgedal Hotell

Det er tid for haustens fyrste rådsmøte 22. august. Møtet haldast på "nye" Morgedal Hotell, med møtestart kl 09:30. På møtet 22. august skal Vest-Telemarkrådet mellom anna handsame sak om organisering av næringsarbeidet i regionen. Styre/leiing i Vest-Telemark Næringsbygg/Vest-Telemark Næringsutvikling…

Møte i næringskolegiet i Vest-Telemark

Næringssjefane i Vest-Telemark har faste møte for å samordne aktivitet og jobbe med konkrete felles arbeidsområde. Dette er ein del av den fastsette organiseringa av Vest-Telemarksamarbeidet, og Vest-Telemarkrådet er sekretariat for gruppa. Næringslivet er også representert med Vest-Telemark Næringsforum, og…

Statestikk – fyrste halvår frå Etablererkontoret i Vest-Telemark

Halvårsrapporten med statistikk over etablerarar i Vest-Telemark er klar.   Flest frå Kviteseid og Vinje Til no er det størst pågong frå Vinje (18) og Kviteseid (24), og ein har kontaktpunkt med mange ulike problemstillingar, slik det også har vore…

Reiselivsorganiseringa i Telemark – status 11. august 2017

11. august sendte leiaren i rådmannsutvalet i Telemark Rune Lødøen ut informasjon til kommunane om status i arbeidet med anbod for reiselivstenestene i Telemark. Leggast ut i veke 33 Framdriftsplanen er no at anbodet for reiselivstenester til kommunane i Telemark…

Verknad av bustadpolitikk

Det er kommet ein ny rapport frå velferdsinstituttet NOVA datert 3. mai 2017 som tar for seg effektar av bustadssatsingar i norske distrikskommunar. Rapporten er å finne på distriktssenteret sine sider, eller du kan laste den ned her: Samfunnsvirkninger-av-boligpolitikk-NOVA-2017 Politikkanbefalinger Rapporten…

Kompetanseutvikling i skulen

Forum for utdanning i Vest-Telemark har drøfta ny ordning med kompetanseutvikling i skulen. Leiar for denne gruppa er Finn Arne Askje, og han melder at gruppa er samde om å tenkje regionalt samarbeid i saka. Forum for utdanning skal ha…

Over ein million statlege miljøkroner til Vest-Telemark

Etter to år med satsinga  "ByR i Vest-Telemark", har det lykkast regionen å få midlar på tiltak vi har jobba med i denne perioden. Vi ser at mellom anna fokus på tre og miljø er område det jobbast godt på.…

Bærekraftig lokalmat og reiseliv i fjell-Telemark

Vest-Telemarkrådet er med i Fjellnettverket etter søknad i mai 2017. Som eit ledd i dette samarbeidet er det peika på trong for fokus på temaet "Bærekraftig lokalmat og reiseliv i Fjell-Telemark. Møte 28. juni Mål med eit felles samarbeid i…

Klyngesamarbeid om entreprenørskap i grunnskulen

Piloten i Vest-Telemark Fyresdal kommune har gjennomført pilot i Vest-Telemark knytt til klyngesamarbeid med dei tri fjellregionane: Nord-Gudbrandsdalen Hallingdal Fjellregionen Prosjektet var initiert av Østlandsforsking, som også leia prosjektet. I Vest-Telemark har Edvard Nesland leia den lokale piloten, og det…

Fokus på spesialundervisinga i Vest-Telemark

Vest-Telemark har sett fokus på spesialundervisninga gjennom eit planlagt oppfylgjingsstudie, og søker Fylkesmannen om ekstra bevilgning på 200.000 for oppstart allereie hausten 2017. Kommunalsjef for skule og oppvekst i Seljord kommune, Ronde Schade har med seg dei andre kommunane og…

Reiselivsorganiseringa i Telemark

17. juni 2017 Klargjøringen av anbudet har tatt lengre tid enn vi antok. Grenlandkommunenes innkøpsenhet (GKI) hjelper oss med å få det klart. Mvh Lene Kaasi Hysing

Digitaliseringskonferanse 19. september 2017

Meld deg på konferansen i lenka under: https://oledalen.wufoo.com/forms/zcbe0h21t1iyox/     Program

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top