skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Disposisjon for digitalisering i Vest-Telemark

3. januar var det møte i Rådmansutvalet med møtestad Seljord. Sakslista var som følger: Digitalisering Velferdsteknologi v/Sissel NAV i Vest-Telemark. Drøfting med T. Tønnessen Møteplan 2018 Disposisjon for digitalisering i Vest-Telemark Ole Dalen i Vest-Telemarkrådet la fram disposisjon for samarbeid…

Heider til Kjell Gunnar!

Etter 18 år som regionrådsleiar i Vest-Telemark har Kjell Gunnar vald å pensjonere seg. Det var skipa til ei markering i lunsjen 20. desember, der fleire tidlegare regionrådsleierar og kolegar møtte for å helse Kjell Gunnar til lukke med ny…

Avtale om Regionalt Partnerskap Telemark

19. desember var første møte i "Regionalt Partnerskap Telemark". Før møtet låg det klart utkast til avtale som signerast av partane. Partane (Tekst i kursiv er "saksa" frå dokumentet Regional partnerskapsavtale og er på bokmål). Telemark fylkeskommune, kommunene ved regionrådene, Fylkesmannen,…

Joleavslutning i næringskollegiet

Næringskollegiet er eit viktig samarbeidsfora i Vest-Telemark. Her er næringssjefane samla for å diskutere aktuelle saker, og fastsetter samarbeid og konkrete samarbeid knytt til næring og reiseliv. På agendaen 15. desember: Referat frå møtet 20. september Reiseliv: organiseringa i Telemark…

Med ynskje om ei fredeleg jolehøgtid og eit sterkt, godt samarbeid i det nye året.

Vi har stor glede av mange gode krefter i Vest-Telemarksamarbeidet. Det er hyggeleg når tida er inne for å helse på dei gode samarbeidspartene og takke for året som gjekk.    

Vest-Telemarkkonferansen 2018

31. januar 2018 er det igjen klart for Vest-Telemarkkonferansen - møteplassen for utvikling av regionen vår. Du finn oppdatert program og påmeldingsskjema her: http://www.vest-telemarkkonferansen.no Meld deg på i tide - vi sjåast på Vest-Telemarkkonferansen!  

Vi evaluerer arbeidet i ByR Vest-Telemark

Byregionprosjektet for «VestTelemark» (2015-18) har som mål å bidra til å utvikle sterke regionale ”motorar” i regionens kommunesentra som attraktive for arbeidstakerar, eksisterande og nytt næringsliv, utvikle solid kompetansemiljø med spisskompetanse til beste for heile regionen, styrke samarbeidet mellom offentleg…

Kva no? – Eigendomsskatt

Jarand Felland la fram saka i Vest-Telemarktinget, som stilte opp i staden for leiar i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) Torfinn Opheim, som meldte forfall grunna uvær. Presentasjonen ligg under referat og saksdokument, eller du kan du laste ned her. .  

Siste møte med Kjell Gunnar som regionrådsleiar

Den 5. desember var det møte i Vest-Telemarktiget. Eit viktig møte med fleire formelle saker som handsaming av budsjett, delegeringsreglement og arbeidsprogram for 2018-2019. Kvart andre år, og fyrste gong på 18 år. Bytte av regionordførar, og regionvaraordførar, skjer kvart…

Pressemelding – kommunenes rammeavtale om leveranse av reiselivstjenester

Rammeavtale om leveranse av reiselivstjenester   Kommunene inngår rammeavtale med Visit Telemark om leveranse av reiselivstjenester. Avtalen har en totalverdi på kr 3.500.000. Beløpet den enkelte kommunen betaler avhenger av antall innbyggere, antall hytter og næringsomsetningen som kan relateres til…

Arbeidsgruppa – Kraftsamarbeid for kommunane i Telemark

Arbeidsgruppa for kraftsamarbeid for kommunane i Telemark hadde arbeidsmøte 29. november. Målsettinga er å etablere eit formelt samarbeid med verknad frå 1.1. 2019. Det dreier seg om å etablere felles fagmiljø med kraftkompetanse, som kan jobbe for best mogleg rammer,…

Landsdelsselsapet Norske Fjell SA

Torsdag 16.11.2017 ble det nye temabaserte, geografisk grenseløse landsdelsselskapet Norske Fjell SA stiftet. Nyheten var mellom anna lagt ut på nettstaden: travelnews.no (du finn artikkelen her). Frå artikkelen kan ein mellom anna lese fylgjande: Norske Fjell SA er sluttresultatet av en 4,5…

Orden i eget hus

Det var gjennomført oppstartsmøte 8. november  i utviklingsarbeidet i prosjektet «Oden i eget hus» som er eit samarbeidsprosjekt mellom  kommuneregionane i Telemark: Midt-Telemarkrådet, Kongsbergregionen, Grenlandsamarbeidet og Vest-Telemarkrådet. Prosjektet er leia slik: Prosjektansvarleg (PA): Håvard Fossbakken, leiar Kongsbergregionen Prosjektleiar (PL): Erling…

Den nye regionrådsleiaren i Vest-Telemarkrådet

Anne Åsmundtveit er tilsett som regionrådsleiar etter at Kjell Gunnar Heggenes går av med pensjon til nyttår. Ho har tidlegare jobba i mellom anna Kviteseid kommune, og kjem frå jobben som dagleg leiar i Granvin Kulturhus i Seljord. Administrasjonen i…

Næringsfiskar

Under er faksimile frå Vest-Telemark Blad (VTB.NO) frå saka med oppretting av ny stilling i Nissedal og Fyresdal for å fylle opp tomme næringslokale. Saka er skriven av Geir Ufs

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top