skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Erfaringsutveksling 15. mars 2018

ByR programmet i Vest-Telemark er eit tri-årig program finansiert av KMD, der arbeidet starta i 2015 med prosjektslutt 2017. Samlinga i 2018 er knytt til erfaringsutveksling og evaluering av prosjektet, og vi inviterer til felles samling med dei andre ByR-programma…

Rapporteringssamling for arbeidsgruppene i det regionale klimaplanarbeidet

Etter fire måneder med gruppearbeid, var det klart for rapporteringssamling med avlevering av rapportar i prosessen med å etablere regional klimaplan for Telemark 2019-2026. Samlinga var 27. februar 2018 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken, Skien. Undertegna leia arbeidsgruppe 1.5. Fornybar…

Lunsjmøte med Innovasjon Norge

15. februar inviterte næringskollegiet i Vest-Telemark til åpent arrangement i Næringshagen i Kviteseid. Dette er eit åpent møte med Vest-Telemarkkommunane og næringskollegiet som vertskap. Dette møtet er en del av samspillet med de lokale kommunene og øvrig næring i Vest-Telemark.…

Kommunesamarbeid om kraftsaker i Telemark

Møte 30.01.2018 Ordførarane i dei 8 kommunane  som er partar i konsesjonskraftavtala i Telemark – Tinn, Hjartdal, Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Kviteseid og Seljord sette ned ei arbeidsgruppe for å arbeide vidare med utgreiing kring etablering av kommunesamarbeid om kraftsaker…

Prosjektskjønn – regionrådsekretærene og Fylkesmannen

Fylkesmannen i Telemark samler regionrådsleierane i Telemark for felles koordinering og dialog knytt spesielt til bruk av skjønnsmidler, og generelt for å dyrke og styrke den regionale samarbeidsmodellen i fylket. Knut Ørvik frå Fylkesmannen leier møta, og er den som…

Årshjul 2018 – nyttig oversikt på møter for Vest-Telemark

Vest-Telemarkrådet sett opp møtekalender for eigne møter, saman med møte i kommunestyre, formannskapsmøte, administrasjonsutvalg, i Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje kommune. Andre møte vi legg ut møtekalender for - så snart den er kjent for oss er: arbeidsutval…

Arbeidsgruppe for fornybar energiproduksjon i Telemark

Gruppa er satt sammen etter spesielt invitasjon fra Telemark Fylkeskommune  til deltakelse i arbeidsgruppe energiproduksjon i den regionale klimaplanen. Prosjektleder for prosessen er Marianne Haukås v/Telemark Fylkeskommune. Deltakere i arbeidsgruppen: Hans Jørgen Aase Fylkesmannen i Telemark Jon Hovland Tel-Tek Andreas…

Møte med Fylkesmannen i Telemark

12. januar Relasjonen med Fylkesmannen i Telemark har vore svært viktig for regionråda i Telemark. Samarbeidet har vore knytt til både konkrete utviklingsprosjekt, og fagleg relasjon og informasjon mellom regionråda. Kvart år får Vest-Telemarkrådet og dei andre regionråda midlar fra…

Disposisjon for digitalisering i Vest-Telemark

3. januar var det møte i Rådmansutvalet med møtestad Seljord. Sakslista var som følger: Digitalisering Velferdsteknologi v/Sissel NAV i Vest-Telemark. Drøfting med T. Tønnessen Møteplan 2018 Disposisjon for digitalisering i Vest-Telemark Ole Dalen i Vest-Telemarkrådet la fram disposisjon for samarbeid…

Heider til Kjell Gunnar!

Etter 18 år som regionrådsleiar i Vest-Telemark har Kjell Gunnar vald å pensjonere seg. Det var skipa til ei markering i lunsjen 20. desember, der fleire tidlegare regionrådsleierar og kolegar møtte for å helse Kjell Gunnar til lukke med ny…

Avtale om Regionalt Partnerskap Telemark

19. desember var første møte i "Regionalt Partnerskap Telemark". Før møtet låg det klart utkast til avtale som signerast av partane. Partane (Tekst i kursiv er "saksa" frå dokumentet Regional partnerskapsavtale og er på bokmål). Telemark fylkeskommune, kommunene ved regionrådene, Fylkesmannen,…

Joleavslutning i næringskollegiet

Næringskollegiet er eit viktig samarbeidsfora i Vest-Telemark. Her er næringssjefane samla for å diskutere aktuelle saker, og fastsetter samarbeid og konkrete samarbeid knytt til næring og reiseliv. På agendaen 15. desember: Referat frå møtet 20. september Reiseliv: organiseringa i Telemark…

Med ynskje om ei fredeleg jolehøgtid og eit sterkt, godt samarbeid i det nye året.

Vi har stor glede av mange gode krefter i Vest-Telemarksamarbeidet. Det er hyggeleg når tida er inne for å helse på dei gode samarbeidspartene og takke for året som gjekk.    

Vest-Telemarkkonferansen 2018

31. januar 2018 er det igjen klart for Vest-Telemarkkonferansen - møteplassen for utvikling av regionen vår. Du finn oppdatert program og påmeldingsskjema her: http://www.vest-telemarkkonferansen.no Meld deg på i tide - vi sjåast på Vest-Telemarkkonferansen!  

Vi evaluerer arbeidet i ByR Vest-Telemark

Byregionprosjektet for «VestTelemark» (2015-18) har som mål å bidra til å utvikle sterke regionale ”motorar” i regionens kommunesentra som attraktive for arbeidstakerar, eksisterande og nytt næringsliv, utvikle solid kompetansemiljø med spisskompetanse til beste for heile regionen, styrke samarbeidet mellom offentleg…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top