skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Sluttrapportar og video – ByR 2015-2018

Styringsgruppa for Byregionprogrammet i Vest-Telemark deltek på si siste nasjonale nettverkssamling i Kristiansand Nasjonal nettverkssamling: 30. – 31. mai i Kristiansand Distriktssenteret innleier programmet til samlinga slik: I Kristiansand skal vi oppsummere Byregionprogrammet og se fremover; hvilken kunnskap om samspill mellom…

3-årig prosjektstilling som digitaliseringskoordinator

Vil du ta ei sentral rolle i å etablere framtidas tenester, og ha ei aktiv rolle i arbeidet med innovasjon og digitalisering for seks av Telemarks flottaste kommunar? FAKTA OM STILLINGA Arbeidsgjevar:          Vest-Telemarkrådet Stillingstittel:    …

Arena Samferdsel

Telemark fylkeskommune arrangerte Arena Samferdsel 26. april på Bø hotell Fylkesordfører Sven Tore Løkslid inviterte den politiske og administrative leiinga i Telemark til storstilt drøfting i høve høyring av Jernbanedirektoratets forslag til NTP handlingsprogram jernbane 2018-2023(29). Handlingsprogrammet vart presentert av…

Seljordkonferansen 2018

Ordførar Halfdan Haugan opna Seljordkonferansen 26. april på Granvinkulturhus. Seljordkonferansen vart arrangert for andre året på rad og er ein arena for alle som er interessert i reiselivsutvikling. Målet med konferansen er å bygge opp under Det Gode Vertskap, som…

Tingmøte 24. april

Vest-Telemarktinget hadde møte tysdag 24. april i kommunestyresalen på Dalen, Tokke. Saker på møtet var m.a.  Godkjenning av  årsmelding og årsrekneskap for 2017.  Høyringsuttale  til Telemark fylkeskommune sitt forslag til Handlingsprogram 2019-22 for Regional plan for samordna areal og transport…

Webforum i Vest-Telemark

Nytt godt møte i Webforum i dag, der vi mellom anna diskuterte nye personvernreglar og Tjenestekatalogen. Viktig med godt samarbeid kommunane imellom. Også viktig med gode støttespelarar, som til dømes Vest-Telemarkrådet. På biletet: Tone Bøhn, Britt Haugland, Vibeke Beisland, Anne…

Benchmarkmøte i Telemark 4. april 2018

Dei som deltok på møtet var Knut Vareide, Telemarksforskning, Geir Morten Johansen, Telemark fylkeskommune,  Anniken Fægri Damm-Larsen, Innovasjon Norge, Haldor Kaasin, Vest-Telemark Næringsbygg, Bent Gurholt, MTNU, Ståle Tveit, ViG,  John Terje Veseth, NUAS, Tor Helge Flåto, Rjukan Næringsutvikling, Anne Aasmundtveit,…

Felles samarbeid på digitalisering – kjøreplan

Digitalisering har eit sterkt auka fokus i offentleg sektor, og vil truleg spele ei betydeleg rolle i kommunanes omstillingsarbeid og tenesteleveranse i åra framover. Systematisk samarbeid Digitalisering krev systematisk samarbeid på mange område, og for å lykkast må kommunane forplikte…

Erfaringssamling – Byregionprogrammene i Telemark

Over er program for erfaringssamling Geir Lyngås frå Distriktssenteret presenterte resultater frå programmet. Dei endelege resultata ligg ikkje klart no - men han peika på ei rekke område der ein ser resultat grunna samarbeidet mellom by- og omland. Være enige om…

Rapport – evaluering av etablererveiledningstjenesten i Telemark

På oppdrag for Telemark fylkeskommune har Menon Economics evaluert etablererveiledningstjenesten i Telemark. Målet med oppdraget har vært å kartlegge effekter av innsatsen, samt om oppdraget er tilpasset og løser behovet sett opp mot innovasjonssystemet i Telemark. Evalueringen har vært ledet…

Møte i Vest-Telemarkrådet 13. mars

13. mars var det skipa til møte i Vest-Telemarkrådet. Seljord kommune var vertskommune, og dei inviterte dei andre Vest-Telemarkkommunane til Lien Fjellgard i Svartdal. Orienteringssaker IKA Kongsberg Wenche Risdal Lund, dagleg leiar, og Torleif Lind, fagleiar, i IKA Kongsberg orienterte…

Kommunesamarbeid om kraftsaker i Telemark

Det er etablert forprosjekt for etablering av kraftsamarbeid mellom kommunane i Telemark, og 6. mars var det skipa til møte i styringsgruppa. Dei som var samla på møtet var: John Kleiv, rådmann Tokke Bjørn Sverre S. Birkeland, ordførar Tinn Jon…

Orden i eget hus

Det var skipa arbeidsgruppemøte "Orden i eget hus - i praksis" 8. mars 2018 Vi har hatt videomøte i arbeidsgruppa for prosjektet "orden i eget hus" 8. mars 2018. Agenda 1. Hva har skjedd i prosjektet siden siste Workshop? 2.…

Mann I Skogen Med Laptop

Sak om digitalisering i Vest-Telemark

Vest-Telemarkrådet handsamer sak knytt til digitalisering på møtet 13. mars 2018. Som grunnlag ligg dokumentet Revidert disposisjon for digitalisering i Vest-Telemark 07.03.2018. I dokumentet er det referert til andre dokument: Prosjektplan: Orden i eget hus, PL Erling Rønnekleiv Sluttrapport: Digitalisering…

Erfaringsutveksling 15. mars 2018

ByR programmet i Vest-Telemark er eit tri-årig program finansiert av KMD, der arbeidet starta i 2015 med prosjektslutt 2017. Samlinga i 2018 er knytt til erfaringsutveksling og evaluering av prosjektet, og vi inviterer til felles samling med dei andre ByR-programma…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top