skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Rådsmøte i Treungen

Vest-Telemarkrådet var samla til eit innhaldsrikt møte i vårlege Treungen den 18. mai. På sakslista sto mange orienteringar om viktige tema for Vest-Telemark. Distriktspsykiatrisk senter (DPS) vart presentert ved seksjonsleiarane Kari Roko Tveiten og Christiane Engebretsen og klinikksjef Lars Ødegård.…

Digitalt tingmøte

Vest-Telemarktinget var samla til digitalt tingmøte 20. april. Fleire viktige saker og orienteringar var på agendaen. Regionrådsleiar Anne Aasmundtveit la fram rekneskap og årsmelding for 2020. Det er høg aktivitet og mange satsingar på gong for å utvikle Vest-Telemark. Tinget…

LEDIG STILLING

Koordinator digitalisering og velferdsteknologi  Vi søkjer ein dyktig, målretta og engasjert koordinator som kan leie våre 6 kommunar inn i framtida og bistå dei i arbeidet med digitalisering og velferdsteknologi.   Vest-Telemarkrådet jobbar etter ein digitaliseringsstrategi med tilhøyrande handlingsplan og vidareføring av eit 2-årig prosjekt innan velferdsteknologi.     Arbeidsopppgåver  Pådrivar for å realisere og vidareutvikle digitaliseringsstrategien og satsinga på velferdsteknologi for…

Rådsmøte i Roan

Vest-Telemarkrådet var samla til innhaldsrikt møte i Fyresdal 16. mars.   Rådet fekk orientering om fleire viktige tema. Telemark Lys har fått midlar til Forskarpatruljen, som er eit opplegg der dei mellom anna besøker barnehagar og skular i Vest-Telemark. Ungane…

Foto: VTB

Nettbrett til hyppigare kontakt med familie og vener blir delt ut i Vest-Telemark

Vest-Telemarkrådet satsar på velferdsteknologi, og har fått 1,6 millionar i tilskot frå staten til kjøp av nettbrett i 2021. Nettbretta er enkle i bruk og tilpassa dei som har vanskar med å gjera seg nytte av smarttelefon. «Me bur i…

Ledige jobbar, og snart stillingsslepp

Det er mange ledige jobbar i Vest-Telemark no på nyåret! Sjå oversikt over ledige stillingar i regionen her. 25. februar blir det nytt stillingsslepp i Vest-Telemark. Då vil fleire titals stillingar bli lagt ut.  

Juletingmøte på Straand

Vest-Telemarktinget hadde samling på Straand Hotel 8. desember. Grunna covid-19 var dette det einaste fysiske tingmøtet I 2020. Tinget handsama fleire viktige saker for regionen. Det vart semje om å gå vidare med småbruksprosjektet, gjennom å arbeide med to pilotkommunar…

Rådsmøte i Seljord

Vest-Telemarkrådet var samla til rådsmøte i Granvin i Seljord 17. november. Det var eit innhaldsrikt rådsmøte, med fleire orienteringar om aktuelle saker, og førebuing til møtet i Vest-Telemarktinget i desember. Samhandlingskoordinator Kari Gro Espeland orienterte om velferdsteknologiprosjektet. Dette er ei…

Gode Diskusjonar På Kurset I Seljord

Fleire på nett i Vest-Telemark

No går startskotet for å få fleire innbyggjarar i Vest-Telemark til å nytte digitale tenester. Å auke innbyggjarane si digitale kompetanse er ei viktig politisk målsetjing. Regjeringa og Kommunenes Sentralforbund har difor inngått samarbeidet Digihjelpen, der målet er faste opplæringstilbod…

Viktig E134-konferanse

Rundt 100 deltakarar samla seg til vegkonferanse i Bok- og Blueshuset på Notodden 23. oktober. Dagen etter at eit fleirtal på Stortinget samla seg om å greie ut ny arm til Bergen, var det ei entusiastisk forsamling som deltok på…

Nyttig møte med Kongsbergregionen

Vest-Telemarkrådet ynskjer å samarbeide tettare med naboregionane. 13. oktober møtte dei Kongsbergregionen til politisk verkstad i Tuddal. Notodden, Tinn og Hjartdal er med i Kongsbergregionen, og dei to regionane har mykje til felles. E134 er ei felles transportåre, og både…

STILLING LEDIG

Søk på stillinga som dagleg leiar i Kraftkompetanse KO.   Les meir om stillinga her 

Statsrådsbesøk i Vrådal

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøkte Vest-Telemark på eit viktig samferdselsmøte i regi av Vest-Telemarkrådet.   Prosjektleiar i Statens vegvesen Morten Ask presenterte hovudutfordringar og betydinga rv.41 har for m.a. næringslivet. Det er trafikktryggleiken som står i fokus og målsettinga er gul midtstripe på heile rv41, noko som Hareide oppsummerte var ei god og riktig målsetting. Strekninga Kvitsund- Kviteseid sentrum er det eit…

Rådsmøte i Byrte

Fyrste rådsmøte etter sommarferien vart halde i Byrte 1. september. Byrte er heimbygdi til statsbudeia Bodil Nordjore, som sjølvsagt sto for tradisjonsmat laga på kortreiste råvarer. Det var fleire orienteringar og  saker på agendaen. Thomas Berstad i Telemark Næringshage var…

Haukelivegen

Kraftsamling om E134

Ei godt besøkt generalforsamling i E134 Haukelivegen AS, der mange sat i Vinjehuset og fleire deltok på Teams, var tydeleg i sitt bodskap: Bygg nye Haukelitunnelar raskast mogleg! E134 Haukelivegen AS er eit viktig selskap for Vest-Telemark. Selskapet har sidan…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top