skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Førespurnad om prosjektbistand

Styringsgruppa i ByR Vest-Telemark vil gjennomføre tri ulike direkteanskaffingar for å jobbe med fylgjande: Rapport til "arbeidspakke 1":  Kartlegge dagens miljø og aktørar, og dei ulike arbeidsoppgåvene som må løysast av aktørane, byggselskap (eigar), driftselskap (dagleg drift) næringshageselskap (innhaldsselskapet) m/SWOT-analyse. Peke…

Arbeid frå VTNU

Vest-Telemark Næringsutvikling AS (VTNU) har vore knytta til arbeid med bygg og miljø rundt næringshagar i alle kommunane i Vest-Telemark. Arbeidet til VTNU finn du i denne artikkelen og i eigen "fane" i bloggen.   Forstudie - Nissedal Næringshage AS_ Prospekt…

Varemerke

Lurer du på kva eit varemerke er for noko? Sjekk ut sida til patentstyret her: https://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Hva-er-et-varemerke/  

Fellesmøte 2. november – brev til kommunane frå Jan Tore Sanner

I fellesmøte måndag 2. november oppsummerte Telemarksforsking kva som er gjort til no og kva som står att i prosessen omkring kommunestrukturen. Rett før ferien låg det føre ein førebels rapport som omhandlar folketalsutvikling, økonomi og næringsutvikling.  Når den endelege…

Vår ByR profil

Når vi nå skal jobbe med eit felles prosjekt i tre år, er det på sin plass at vi har ein felles visuell utsjånad. Vi har fått TIBE til å lage nokon skisser til logo som vi nytter i prosjektet.…

«Prosjektleiars hjørne » i Vest-Telemark Blad

Arbeidet med utgreiing av dei ulike alternativa til framtidig kommunestruktur i Vest-Telemark er i rute. Dei 5 interkommunale arbeidsgruppene som er nedsett i samband med alternativet om å vidareføre dagens kommunestruktur skal ha sitt andre møte i nær framtid. Fagområda…

Prosjektet – ByR

Vest-Telemark ble med i ByR-programmet høsten 2015. Denne siden deler informasjon om det pågående prosjektet. KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) sier dette om ByR: Byregionprogrammet – skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft. Kommunal-…

Møte nr 1 i dei interkommunale arbeidsgruppene på Straand Hotel 18. september

I prosjektet er det oppretta 5 arbeidsgrupper med representantar frå dei 6 kommunane, og der hovudverneomboda og dei hovudtillitsvalde også er representert. Arbeidsgruppene er etablert innafor fagområda: økonomi, tenester, myndighetsutøving, samfunnsutvikling og demokrati, og det er planlagt 3 møte i…

Vidare utgreiing av interkommunalt samarbeid

Det blir no ført samtaler mellom kommunane om dei ulike samanslåingsalternativa.I tillegg greier vi ut alternativet med å vidareføre dagens kommunestruktur.Det blir oppretta interkommunale arbeidsgrupper innafor faga:økonomitenestermyndighetsutøving/overordna styringsamfunnsutviklingdemokrati. Arbeidsgruppene setjast saman av ein fagperson frå kvar av dei 6 kommunane. Representantar…

1. utkast til rapport ligg no føre. Rapporten omhandlar næringsutvikling, folketalsutvikling og økonomi men er naturlegvis ikkje den heilt ferdige versjonen.

Telemarksforsking har akkurat sendt oss det fyrste rapportutkastet. Utkastet er formidla til ordførarane, rådmennene, representantane for hovudverneomboda og dei hovudtillitsvalde samt forhandlingsutvala i kommunane. Her finn du rapporten: http://kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Utkast%20Rapport_kapittel%20om%20folketal-næringsutvikling-øknomi_Telemarksforsking_BAB.pdf-903197442.pdf Rapporten ligg også på nettsida: http://kommunestrukturivesttelemark.no/ Dette er Bent Aslak Brandtzæg…

Godt møte nr. 2 i forhandlingane mellom Fyresdal og Tokke

Forhandlingsutvala i Fyresdal og Tokke hadde sitt andre møte 23. juni i Tokke Kulturhus på Dalen.Drøftingane var konstruktive og konkrete og tok for seg dei ulike tenesteområda, herunder ressursbruk og moglege samordningsgevinstar.Det må vurderast nærare korleis ein kan nytte frigjevne…

Innbyggar-involvering – invitasjon til debatt/drøftingsmøte 23. juni

Det er ei viktig oppgåve å legge til rette for at innbyggjarane kan delta i prosessen omkring den framtidige kommunestrukturen.Vi set derfor fokus på temaet innbyggjarinvolvering, og inviterer til debatt/drøftingsmøte:Stad:     Tokke Kulturhus, DalenDato:     Tysdag 23. juni…

Kommunane har kome langt i dei fyrste forhandlingane omkring intensjonsavtaler.

Måndag hadde forhandlingsutvala sine fyrste møte på Straand Hotel i Vrådal. Dei 2 gruppene Seljord/Kviteseid/Nissedal og Tokke/Fyresdal drøfta korleis ein kan tenke seg å plassere/fordele dei ulike etatane i kommunane. Når det gjeld Tokke/Fyresdal kom ein fram til at det…

1. forhandlingsmøtet går av stabelen på Quality Straand Hotell 8. juni

Her deltek forhandlingsutvala frå kommunane, medlemmene av styringsgruppa for prosjektet, representantar frå Telemarksforsking samt administrasjonen i Vest-Telemarkrådet. Møtet er opent. Innleiingsvis er alle samla i felles forum, der Bengt Aslak Brandtzæg frå Telemarksforsking vil orientere nærare om prosessen og opplegget/gjennomføringa…

Informasjonsbrosjyre er under arbeid

Ei viktig oppgåve i samband med prosessen rundt kommunereformen er å informere/involvere innbyggarane. Eitt av tiltaka vi set i verk er å utforme ei informasjonsbrosjyre som skal distribuerast til alle husstandane i regionen. Brosjyra vil etter planen bli distribuert i…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top