skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Illustrasjon: Der Ideer Kommer Til Liv I Telemark

Etablererkontoret i Telemark – vegen vidare

Undertekna har jobba som prosjektleiar i prosjektet "Etablererkontoret i Telemark" sidan oppstarten i 2015. Målet med prosjektet er å finne ei felles forutsigbar styring og finansiering av tenesta i heile Telemark. Status august 2016 Etter eit og eit halvt år med…

Velferdsteknologi Handler Om Mennesker

Fokus på velferdsteknologi i Vest-Telemark

Rådmennene i Vest-Telemark sett fokus på velferdsteknologi, og inviterer Kongsbergregionen og Skien kommune for å lære meir om feltet. Felles samling er sett til 16. september på Straand hotell, der både IT-sjef, helsesjef, samhandlingskoordinator og rådmennene frå alle kommunane møtast.…

Nettverkssamling 2. – 3. februar, Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport, Gardermoen

Deltakinga frå Vest-Telemark På denne samlinga var alle i styringsgruppa i ByR Vest-Telemark med, og dette var den første nasjonale nettverkssamlinga der alle Vest-Telemarkkommunane var representert. På bildet - frå venstre: Asbjørn Storrusten, Seljord Hildegunn Rønningen, Nissedal Edvard Nesland, Fyresdal…

Neste nettverksamling – 4. – 5. oktober 2016 i Tromsø

Planlagte nettverksamlinger i Byregionprogrammet, fase 2 Foreløpig oversikt over planlagte nasjonale nettverkssamlinger (henta frå nettsidene til Distriktsenteret). Distriktssenteret planlegger å ha to nasjonale nettverkssamlinger i 2016, to i 2017 og en i 2018. 2016  2. – 3. februar, Clarion Hotel…

Møtekalender 2016

Her er oversikt på møta for 2016, sist oppdatert 4. april. Møtekalender ByR VT_2016_04.04.2016

Tri rapportar

For å komme godt i gong med arbeidet med ByR i Vest-Telemark valgte styringsgruppa å tinge 3 rapportar før jul 2015. Styringsgruppa fekk 1. februar desse tilsendt frå aktørane, og  når desse er gjennomgått vil dei leggast ut på bloggen. Desse…

Helsing til verda

Her er ei lita helsing til verda frå netverksamlinga knytt til ByR-programmet 2. og 3. februar 2016. Bilde over: Til venstre ser du ei kvende som heiter Eli Nygaard frå Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD). Det er ho som handterar økonomi og…

Nettverksamling 2. – 3. februar

Etter eit år med oppstart og påbegynnende arbeid, skal nå alle i styringsgruppa delta på den nasjonale nettverksamlinga i regi av Distriktssenteret. Vest-Telemark er invitert til å møte Lillehammerregionen for å bygge nettverk, og sjå på moglege felles berøringspunkt. Vi…

Den fullstendige rapporten frå Telemarksforsking ligg no føre.

I møte 4. januar 2016 fekk styringsgruppa overlevert rapporten: "Kommunestruktur i Vest-Telemark".I ein omfattande og grundig rapport har Telemarksforsking greidd ut fylgjande alternativ:Samanslåing av Seljord, Kviteseid og NissedalSamanslåïng av Fyresdal og TokkeSamanslåing av Tokke og VinjeVidareføring av dagens struktur med…

Dei interkommunale arbeidsgruppene – samling 4. desember

Eitt av alternativa som blir utgreidd er å vidareføre dagens kommunestruktur med eit meir forpliktande samarbeid. Som ledd i dette arbeidet vart det tidlegare i år sett ned 5 arbeidsgrupper. Innafor fagområda: økonomi, tenester, samfunnsutvikling, demokrati og myndighetsutøving fekk gruppene…

Senterstruktur og stadutvikling

I ATP for Telemark er dagens struktur skildra slik: Regionen Vest-Telemark har spreidd busetnad og store avstandar. Sentera har ulike fortrinn og oppgåver. Samla gir dei eit godt tilbod til fastbuande, hyttefolk og besøkande. Regionen har ein fleirkjernestruktur, vedtatt i…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top