skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

«Prosjektleiars hjørne » i Vest-Telemark Blad

Arbeidet med utgreiing av dei ulike alternativa til framtidig kommunestruktur i Vest-Telemark er i rute. Dei 5 interkommunale arbeidsgruppene som er nedsett i samband med alternativet om å vidareføre dagens kommunestruktur skal ha sitt andre møte i nær framtid. Fagområda…

Prosjektet – ByR

Vest-Telemark ble med i ByR-programmet høsten 2015. Denne siden deler informasjon om det pågående prosjektet. KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) sier dette om ByR: Byregionprogrammet – skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft. Kommunal-…

Møte nr 1 i dei interkommunale arbeidsgruppene på Straand Hotel 18. september

I prosjektet er det oppretta 5 arbeidsgrupper med representantar frå dei 6 kommunane, og der hovudverneomboda og dei hovudtillitsvalde også er representert. Arbeidsgruppene er etablert innafor fagområda: økonomi, tenester, myndighetsutøving, samfunnsutvikling og demokrati, og det er planlagt 3 møte i…

Vidare utgreiing av interkommunalt samarbeid

Det blir no ført samtaler mellom kommunane om dei ulike samanslåingsalternativa.I tillegg greier vi ut alternativet med å vidareføre dagens kommunestruktur.Det blir oppretta interkommunale arbeidsgrupper innafor faga:økonomitenestermyndighetsutøving/overordna styringsamfunnsutviklingdemokrati. Arbeidsgruppene setjast saman av ein fagperson frå kvar av dei 6 kommunane. Representantar…

1. utkast til rapport ligg no føre. Rapporten omhandlar næringsutvikling, folketalsutvikling og økonomi men er naturlegvis ikkje den heilt ferdige versjonen.

Telemarksforsking har akkurat sendt oss det fyrste rapportutkastet. Utkastet er formidla til ordførarane, rådmennene, representantane for hovudverneomboda og dei hovudtillitsvalde samt forhandlingsutvala i kommunane. Her finn du rapporten: http://kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Utkast%20Rapport_kapittel%20om%20folketal-næringsutvikling-øknomi_Telemarksforsking_BAB.pdf-903197442.pdf Rapporten ligg også på nettsida: http://kommunestrukturivesttelemark.no/ Dette er Bent Aslak Brandtzæg…

Godt møte nr. 2 i forhandlingane mellom Fyresdal og Tokke

Forhandlingsutvala i Fyresdal og Tokke hadde sitt andre møte 23. juni i Tokke Kulturhus på Dalen.Drøftingane var konstruktive og konkrete og tok for seg dei ulike tenesteområda, herunder ressursbruk og moglege samordningsgevinstar.Det må vurderast nærare korleis ein kan nytte frigjevne…

Innbyggar-involvering – invitasjon til debatt/drøftingsmøte 23. juni

Det er ei viktig oppgåve å legge til rette for at innbyggjarane kan delta i prosessen omkring den framtidige kommunestrukturen.Vi set derfor fokus på temaet innbyggjarinvolvering, og inviterer til debatt/drøftingsmøte:Stad:     Tokke Kulturhus, DalenDato:     Tysdag 23. juni…

Kommunane har kome langt i dei fyrste forhandlingane omkring intensjonsavtaler.

Måndag hadde forhandlingsutvala sine fyrste møte på Straand Hotel i Vrådal. Dei 2 gruppene Seljord/Kviteseid/Nissedal og Tokke/Fyresdal drøfta korleis ein kan tenke seg å plassere/fordele dei ulike etatane i kommunane. Når det gjeld Tokke/Fyresdal kom ein fram til at det…

1. forhandlingsmøtet går av stabelen på Quality Straand Hotell 8. juni

Her deltek forhandlingsutvala frå kommunane, medlemmene av styringsgruppa for prosjektet, representantar frå Telemarksforsking samt administrasjonen i Vest-Telemarkrådet. Møtet er opent. Innleiingsvis er alle samla i felles forum, der Bengt Aslak Brandtzæg frå Telemarksforsking vil orientere nærare om prosessen og opplegget/gjennomføringa…

Informasjonsbrosjyre er under arbeid

Ei viktig oppgåve i samband med prosessen rundt kommunereformen er å informere/involvere innbyggarane. Eitt av tiltaka vi set i verk er å utforme ei informasjonsbrosjyre som skal distribuerast til alle husstandane i regionen. Brosjyra vil etter planen bli distribuert i…

Arbeidsgruppe og forhandlingsutval

Tokke.Tokke kommune melder i dag at formannskapet hart valt forhandlingsutval og arbeidsgruppe i samband med kommunereformarbeidet.Forhandlingsutval:Ordførar Hilde Alice Vågslid APVaraordførar Kjell Magne Grave APLeiar av opposisjonen Thor Arne Heggtveit SPVara: formannskapsmedlem Birgit Johanne Kovajord Olsnes SPArbeidsgruppe:Ordførar Hilde Alice Vågslid APVaraordførar…

Fyrste møte i styringsgruppa

I styringsgruppa sit ordførarane og rådmennene i dei 6 kommunane pluss ein hovudtillitsvalt og eitt verneombud.  (Anne Mette Momrak og Svein Ekre)I tillegg møtte også Bent Aslak Brandtzæg frå Telemarksforsking og oss 2 frå Vest-Telemarkrådet(Ole og Kjell Gunnar)Styringsgruppa gjekk på…

Møte med rådmennene

Takk til rådmennene for at vi fikk dette møtet på svært kort varsel !Som eit ledd i prosessen skal det veljast forhandslingsutval med mandat frå kommunestyret. Fyrst ute med politisk handsaming er Kviteseid og Seljord som handsamar denne saka i…

God tilbakemelding frå Fylkesmannen

I dag var vi på møte med Fylkesmannen og la fram forlag til prosjektplan, framdriftsplan og informasjonsplan.Frå Fylkesmannen møtte Per Dehli, Anne Spånem og Stein Elseth.Tidlegare har Fylkesmannen uttrykt bekymring for framdrifta i vår region, og det var flott å…

Prosjektplan og mediastrategi

I dagens møte med Telemarksforsking har vi jobba med prosjektplan og mediastrategi.Frå Telemarksforsking deltok Bent Aslak Brandtzæg og Gunn Kristin Leikvoll.Møtet hadde stor fokus på mediestrategi der bloggen inngår som ein viktig kanal for informasjon om prosjektet.Bloggen skal bidra til…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top