skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Tri rapportar

For å komme godt i gong med arbeidet med ByR i Vest-Telemark valgte styringsgruppa å tinge 3 rapportar før jul 2015. Styringsgruppa fekk 1. februar desse tilsendt frå aktørane, og  når desse er gjennomgått vil dei leggast ut på bloggen. Desse…

Helsing til verda

Her er ei lita helsing til verda frå netverksamlinga knytt til ByR-programmet 2. og 3. februar 2016. Bilde over: Til venstre ser du ei kvende som heiter Eli Nygaard frå Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD). Det er ho som handterar økonomi og…

Nettverksamling 2. – 3. februar

Etter eit år med oppstart og påbegynnende arbeid, skal nå alle i styringsgruppa delta på den nasjonale nettverksamlinga i regi av Distriktssenteret. Vest-Telemark er invitert til å møte Lillehammerregionen for å bygge nettverk, og sjå på moglege felles berøringspunkt. Vi…

Den fullstendige rapporten frå Telemarksforsking ligg no føre.

I møte 4. januar 2016 fekk styringsgruppa overlevert rapporten: "Kommunestruktur i Vest-Telemark".I ein omfattande og grundig rapport har Telemarksforsking greidd ut fylgjande alternativ:Samanslåing av Seljord, Kviteseid og NissedalSamanslåïng av Fyresdal og TokkeSamanslåing av Tokke og VinjeVidareføring av dagens struktur med…

Dei interkommunale arbeidsgruppene – samling 4. desember

Eitt av alternativa som blir utgreidd er å vidareføre dagens kommunestruktur med eit meir forpliktande samarbeid. Som ledd i dette arbeidet vart det tidlegare i år sett ned 5 arbeidsgrupper. Innafor fagområda: økonomi, tenester, samfunnsutvikling, demokrati og myndighetsutøving fekk gruppene…

Senterstruktur og stadutvikling

I ATP for Telemark er dagens struktur skildra slik: Regionen Vest-Telemark har spreidd busetnad og store avstandar. Sentera har ulike fortrinn og oppgåver. Samla gir dei eit godt tilbod til fastbuande, hyttefolk og besøkande. Regionen har ein fleirkjernestruktur, vedtatt i…

Førespurnad om prosjektbistand

Styringsgruppa i ByR Vest-Telemark vil gjennomføre tri ulike direkteanskaffingar for å jobbe med fylgjande: Rapport til "arbeidspakke 1":  Kartlegge dagens miljø og aktørar, og dei ulike arbeidsoppgåvene som må løysast av aktørane, byggselskap (eigar), driftselskap (dagleg drift) næringshageselskap (innhaldsselskapet) m/SWOT-analyse. Peke…

Arbeid frå VTNU

Vest-Telemark Næringsutvikling AS (VTNU) har vore knytta til arbeid med bygg og miljø rundt næringshagar i alle kommunane i Vest-Telemark. Arbeidet til VTNU finn du i denne artikkelen og i eigen "fane" i bloggen.   Forstudie - Nissedal Næringshage AS_ Prospekt…

Varemerke

Lurer du på kva eit varemerke er for noko? Sjekk ut sida til patentstyret her: https://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Hva-er-et-varemerke/  

Fellesmøte 2. november – brev til kommunane frå Jan Tore Sanner

I fellesmøte måndag 2. november oppsummerte Telemarksforsking kva som er gjort til no og kva som står att i prosessen omkring kommunestrukturen. Rett før ferien låg det føre ein førebels rapport som omhandlar folketalsutvikling, økonomi og næringsutvikling.  Når den endelege…

Vår ByR profil

Når vi nå skal jobbe med eit felles prosjekt i tre år, er det på sin plass at vi har ein felles visuell utsjånad. Vi har fått TIBE til å lage nokon skisser til logo som vi nytter i prosjektet.…

«Prosjektleiars hjørne » i Vest-Telemark Blad

Arbeidet med utgreiing av dei ulike alternativa til framtidig kommunestruktur i Vest-Telemark er i rute. Dei 5 interkommunale arbeidsgruppene som er nedsett i samband med alternativet om å vidareføre dagens kommunestruktur skal ha sitt andre møte i nær framtid. Fagområda…

Prosjektet – ByR

Vest-Telemark ble med i ByR-programmet høsten 2015. Denne siden deler informasjon om det pågående prosjektet. KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) sier dette om ByR: Byregionprogrammet – skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft. Kommunal-…

Møte nr 1 i dei interkommunale arbeidsgruppene på Straand Hotel 18. september

I prosjektet er det oppretta 5 arbeidsgrupper med representantar frå dei 6 kommunane, og der hovudverneomboda og dei hovudtillitsvalde også er representert. Arbeidsgruppene er etablert innafor fagområda: økonomi, tenester, myndighetsutøving, samfunnsutvikling og demokrati, og det er planlagt 3 møte i…

Vidare utgreiing av interkommunalt samarbeid

Det blir no ført samtaler mellom kommunane om dei ulike samanslåingsalternativa.I tillegg greier vi ut alternativet med å vidareføre dagens kommunestruktur.Det blir oppretta interkommunale arbeidsgrupper innafor faga:økonomitenestermyndighetsutøving/overordna styringsamfunnsutviklingdemokrati. Arbeidsgruppene setjast saman av ein fagperson frå kvar av dei 6 kommunane. Representantar…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top