skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Rådsmøte 14. februar

Stad:        Granvin kulturhus, Seljord Dato:        Tysdag 14. februar 2016 Kl. slett:   09.00 Vest-Telemarkrådet får innleiingsvis ei orientering frå fylkesdirektør i NAV, Terje Tønnessen, med fokus på kontorstrukturen og arbeidsmarknadsbedriftene. 2 av sakene som står på dagsorden gjeld veg, nærare bestemt…

Yrkesmessa 2017

Yrkesmessa og konferansen - arm-i-arm Vanlegvis er Yrkesmessa og Vest-Telemarkkonferansen same dag, men i år prøva vi ut å ha desse to ulike dagar. Det vil alltid være ei tett knytting mellom konferansen og yrkesmessa på Dalen, som visstnok skal være…

Tusen takk for en superfin Konferanse!!

Vi er stolte av møteplassen vi har i Vest-Telemark-konferansen. I år har vi også utvikla den videre til å bli en mer aktiv utviklingsarena med det aktuelle temaet: Anskaffingar, drivkrafta for Vest-Telemark si utvikling? Vest-Telemarkkonferansen som utviklingsarena Torsdags morgon venta…

Vest-Telemarkkonferansen

Vest-Telemarkrådet finansierer Vest-Telemarkkonferansen i sitt driftsbudsjett. Det er eit årleg arrangement med stor oppsluttning i privat og offentleg sektor. Sidan 2004 Vest-Telemark Konferansen starta i 2004 og har utvikla seg til å bli ein sentral møteplass for politikarar, privat næringsliv, offentleg…

Faste møtepunkt i alle kommunane for etablererkontoret

Vest-Telemarkkommunane har avtale med Telemark Næringshage om faste møtepunkt for etablerarrettleiing i kommunane. På bildet: Edvard Nesland (Fyresdal), Ole Dalen (VTR), Hildegunn Rønningen (Nissedal), Gunhild Austjord (Tokke), Asbjørn Storrusten (Seljord), Aud Irene Kittelsen (Vinje), Elisabeth Lid (Kviteseid) og Thomas Berstad…

Møte i næringskolegiet 24.01.2017

Det vert skipa til nettverksmøte i næringskolegiet i Vest-Telemark med jamne mellomrom. Ein til to gonger i året møtast nærings- og reiselivsansvarlege i samme møte for å oppsummere sesongen, og planlegge felles aktivitetar framover. Oppsummering av sommer-sesongen 2016 Under er…

Reiselivsorganiseringa i Telemark

Næringskolegiet i Vest-Telemark 24. januar 2017 Næringskolegiet i Vest-Telemark møtast i nettverk med jamne mellomrom. På agendaen 24. januar var mellom anna prosessen med organiseringa av reiselivet tema. Konklusjon frå møtet: Vi ynskjer klarhet i organiseringa av Visit Telemark. Kalle…

Trebruk i Vest-Telemark

Kontakt med ByR i Vest-Telemark Trebruk 014 jobber for å realisere meir bruk av tre i byggesektoren, og har eit nærings- og miljøperspektiv i si tenking. Det er oppretta kontakt med pågåande prosjekt som knyttast til innkjøp i ByR Vest-Telemark,…

Eigedom til sals/utleige i Vest-Telemark

Ledige bustadar til leige og kjøp er viktig for å ha levande bygder. Etter fleire initiativ frå personar som har sakna tilbod og etterspurt ledige hus og bustadar, valgte vi å etablere ei Facebook-side for deling av ledig eigendom i…

Arbeid Med IKT Samarbeid I Vest-Telemark

Møte i arbeidsgruppa for IKT samarbeid i Vest-Telemark

Arbeidet med IKT samarbeid i Vest-Telemark er i gong, og fyrste møte i arbeidsgruppa er gjennomført i Kviteseid 13. januar 2017. Deltakerane i arbeidsgruppa: Jan Myrekrok, leiar Øystein Tveit, Kviteseid Jan Arvid Setane, Nissedal og 3Kom Bjørn Olav Haukelisæter, Kviteseid…

Møtekalender 2017

Årshjul 2017 Vest-Telemarkrådet vedtek møtekalender for eit år av gongen. Både Møte i Vest-Telemark Tinget, Rådsmøte, arbeidsutvalet og møta i  Rådmannsutvalet vert koordinert slik at dei ikkje koliderar med andre planlagte møte der ordførerar og rådmenn deltek. Vi har sett…

Vi hjelp deg med å starte!

Har du ein gründer i magen? I Telemark har alle kommunane ei førstelinjeteneste som er gratis og som vil gje deg gode råd slik at du kan gå frå idé til ny verksemd. Du finner informasjon om tenesta for heile Telemark på…

Nye aktørar for etablarrettleiing i Vest-Telemark frå 2017

Vi skriv januar 2017 og det fyrste innlegget vårt i år er knytt til rettleiingstenesta for nyetablerarar. Det er no signert avtale med Telemark Næringshage om leveranse av etablererveiledning for 2017. Dette er i tråd med ynskje frå kommunane om ei endring der…

Kva er næringsutvikling?

Det er ikkje opplagt at vi har lik oppfatting av kva ein legg i  næringsutvikling, utviklingsaktør, næringsutviklar og forskjellen på dei private og dei offentleges rolle. Vi i ByR Vest-Telemark ser det som nyttig å være bevisst på begrepet. Vi spør ein forskar…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top