skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Reiselivsorganiseringa i Telemark – brev til rådmennene 6. februar

Informasjon om reiselivsorganiseringa finn du i andre innlegg på vt-radet her. Les brevet til rådmennene.

Møte i referansegruppa – interkommunalt samarbeid i VT

Det er kalla inn til møte med representantane for hovudtillitsvalde (HTV) og hovudverneombod (HVO) i prosjektet "Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark". Styringsgruppa i prosjektet fastsette i møtet 16. desember fygjande overordna framdriftsplan i prosjektet: PL kallar inn og førebur første møte…

Etablerarstatistikk T.D.D 2017 Vest-Telemark Kommunane

Her er oppdatert etablerarstatistikk for Vest-Telemark kommunane til dags dato 2017. VT 2017 0103 Etablerarstatistikk  Vi tek gjerne imot ynskjer og tilbakemeldingar både på statistikken og på Etablerarkontoret generelt. Ring gjerne dersom det er enklare.   Mvh Thomas BerstadEtablererkontoret i Vest-Telemarklevert…

Takk for innspel i prosessen!

Takk for at dere stilte opp på møte om kommunenes arbeid innenfor næringsutvikling og reiseliv i kommunen og i regionen. Vi satt pris på at dere tok dere tid til å komme med innspill til et eventuelt utvidet samarbeid om…

Ungt Entreprenørskap i Vest-Telemark 2017

Saka om satsing på UE si satsing på grunnskulen kalla "Morgendagens verdiskapere" var oppe i møte med næringkolegiet 28. februar. I møtet konkluderte næringssjefane at satsinga må være forankra i skulen, og at det er skulesjefar og rektorane som må…

Siste møte i referansegruppa – reiselivsorganisering

1. mars var det siste møte i referansegruppa for reiselivsorganiseringa i Telemark. Gruppa er samansett av ulike aktørar:   Avvikle Telemark Reiselivsråd Møtet var leia av Stein Birger Johnsen som innleia med historikk kring prosessen fram til i dag. Han…

Styringsgruppa i ByR er stolte over gjennomføringa av Vest-Telemarkkonferansen

Det har vore stor aktivitet i Vest-Telemark den siste tida. Ei av arbeidsområda vi har jobba med - er å etablere gode møteplassar for utvikling i regionen. Ein slik møteplass er Vest-Telemarkkonferansen. Etter at kommunane gjennom ByR sette av midlar til…

Dalen næringshage

Sak frå VTB 24. februar 2017 VTB Stein Olav Lie Publisert 24. februar 2017 Hilde Alice Vågslid (Ap) ynskjer ikkje lenger å ha vervet som styreleiar i Dalen næringshage. – Det er ikkje nokon vidare dramatikk i dette. Då eg…

Workshop – Økonomi

Bakgrunn Kommunane i Vest-Telemark har gjennomført eit forprosjekt knytt til kommunereformen.  Forprosjektet har hatt fokus på utgreiing av fordelar og ulemper ved gitte endringar i kommunestrukturen i regionen. I tillegg omfattar forprosjektet drøfting av fordelar og ulemper ved ei vidareføring av dagens kommunestruktur med forplikting om meir interkommunalt samarbeid. På grunnlag av dei politiske vedtaka, er det utarbeidd prosjektspesifikasjon og tiltaksplan for det vidare arbeidet ( auka interkommunalt samarbeid), og det er sett ned arbeidsgrupper innafor fylgjande  område: IKT Økonomi – løn – skatt – rekneskap Landbruk – utmark – jord – skog – miljø Næring – reiseliv Kompetansebygging kraftsaker…

Referat frå Rådsmøte 14. februar

Utkast til referat Her er utkast til referat frå rådsmøtet 14. februar. Mvh Kjell Gunnar Referata vert godkjendt på påløpande møte i Vest-Telemarkrådet. Presentasjonane frå møtet kan du laste ned her: Vest-Telemark_Terje_Tønnesen TFK-presentasjon_Børge_Skårdal VTR-møtet-14.02.17_Breiband_BS Innkalling og referat finn du også med…

Me har eit resultat!

Arbeidspakke 4 Steinar Onarheim er vår kontaktperson i Asplan Viak i arbeidet med ByR for Vest-Telemark. Han skriv slik i epost 17. februar: No har eg fått klart eit utkast til attraktivitetskart for Fyresdal, vedlagt. Det er veldig interessant at…

Interkommunalt samarbeid, næring – reiseliv

Innvolvering av næringslivet i kommunane Trine Riis Groven i EY kjøyrer prosessen i prosjektet "Interkommunalt samarbeid næring - reiseliv" i kommunane Kviteseid, Seljord, Tokke, Fyresdal og Nissdal. Her er oversikt på møta der næringslivet skal høyrast i den næraste tida. Møtene blir…

Ungdomsråd

I rådsmøtet 14. februar var det diskutert etablering av ungdomsråd. Leiaren i Telemark Ungdomsråd Fredrik Flatland, deltok på møtet og informerte om arbeidet og erfaringane han har. Jan Myrekrok hadde eit innlegg der han delte lenker i møtet i Vest-Telemarkrådet. Lenkene…

Reiselivsorganiseringa – avklaring om anbodsprosess

Avklaring på anbodsprosessen Etter ei tid med litt uklarhet knytt til korleis anbodet frå TFK vert utforma fekk vi denne meldinga 14. februar frå fylkesrådmannen: Da det kan ha virket noe uklart om i hvilken form vårt anbudsdokument blir utformet kan…

Jobbe med videokonferanse

Vest-Telemarkrådet har oppdatert videokonferanseløysinga si. No kan du ringe inn, eller delta frå Skype for Business eller tradisjonelle videokonferansar. Du finn info om korleis du kan nytte løysinga med å klikke på videokonferanse i menyen på nettsida. Løysinga er levert av…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top