skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Ny statisikk for etablerertenesta i VT

Her er oppdatert statistikk over etablerarar i Vest-Telemark til dags dato i 2017. VT 2017 0104 Etablerarstatistikk Her er tallene per kommune, per 1 April. Tal på etablerarar i kontakt med tenesta i 2017 Gjennomsnittsalder etablerar Vinje 14 34 Tokke 2…

Innspel til NTP – vidare handsaming

Vest-Telemarkrådet, Haukelivegen AS, Telemark fylkeskommune, NHO Telemark, LO Telemark drøfta i møte 5. april aktuelle innspel til den vidare handsaminga til National Transportplan (NTP). Meldinga til stortinget vart offentleggjort 5. april, og du finn planen på regjeringa sine sider her. Telemark…

Møte i Vest-Telemarktinget 25. april

I tråd med vedtektene blir det no kalla inn til møte i Vest-Telemarktinget i kommunestyresalen Tokke kommune, Dalen. Etter handsaming av dei ordinære sakene, legg vi opp til orienteringar om fylgjande tema: “Akuttmedisinske tenester”. Klinikksjef ved Sykehuset Telemark HF Frank…

Rapportane frå arbeidsgruppene er klare

Arbeidet med å utgreie moglege nye interkommunale samarbeid i Vest-Telemark fylgjer opphaveleg plan med enkelte justeringar på framdrifta. Rapportane frå arbeidsgruppene: Rapportane er klare, og tilråding frå arbeidsgruppene ligg som kommentar i forkant av rapportane (klikk på lenkene under). 1…

Vest-Telemark.no – tala bak nettsida

26. april vil Vest-Telemark.no bli endra og dei som tidlegare har hatt nettside/underside som aktør, etablerer eigene nettsider. Vi vil då peike til samarbeid i Vest-Telemark, og jobbe for å få aktørane endå meir synleg. Internett gjev oss nokon heilt…

Rapport frå Asplan Viak – versjonen før arbeidsgruppa har lest den

29. april fekk vi rapporten frå Asplan Viak. Steinar Onarheim skriv Her kjem rapporten og notatet som vedlegg. Dette er å sjå på som endeleg rapport, men dersom det skulle vere opplagte feil eller manglar så skal me sjølvsagt retta det.…

Møte med referansegruppa – 24. mars

Som eit ledd i prosjektet der kommunane i Vest-Telemark ser på kva område dei kan få til meir forpliktande interkommunalt samarbeid - er dei tillitsvalde frå kommunane knytt inn som referansegruppe. Gruppa har peika ut ein hovudtillitsvald (HTV) og eit…

Ålesund – nettverkssamling 22.-23. mars

Styringsgruppa i ByR Vest-Telemark var med på den nasjonale samlinga i regi av Distriktssenteret i Ålesund 22.-23. mars 2017. Distriktssenteret har lagt ut både filmer og "lysark" fra samlinga, klikk her for å gå rett til sida. Møte i styringsgruppa…

Workshop – webstrategi i Vest-Telemark

Slitne, men fornøyde Det var en ganske sliten, men fornøyd webgjeng som kunne ta en velfortjent helg etter to intensive workshopdager på Hovden torsdag og fredag. Målet med arbeidsøkten var å jobbe med å utvikle enda bedre brukeropplevelser på web…

Status frå Steinar Onarheim

Arbeidspakke 4 og avrop 2 Bakgrunn for status frå Steinar Onarheim er inngått rammeavtale med Aslpan Viak 23.02.2016, og "avrop 2" frå arbeidsgruppa 9. mai 2016. Gjennomføringa er skissert i presentasjon frå Asplan viak 24. juni 2016. Status 17. mars…

Møte i arbeidsgruppa – Næring / reiseliv

Arbeidet med rapporten knytt til eit mogleg meir forpliktande interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark knytt til næring - reiseliv er godt i gong. Gjennongong Møtet vart nytta for å kvalitetssikre fakta-opplysningar, og gje innspel til EY før ferdig rapport føreligg. Skal arbeidsgruppa…

Rådsmøte 14. mars 2017

Møte i Vest-Telemarkrådet fylgjer vedteken årshjul. Møta rullerer mellom kommunane, og i møtet 14. mars var Vest-Telemarkrådet samla i dei nye lokala til det interkommunale barnevernet i Vest-Telemark. Tett dialog med Fylkeskommunen  Telemark Fylkeskommune er tett på Vest-Telemarkrådet, og kommunane…

Storsamling 19. – 20. april – på Dalen Hotell

Om ByR i Vest-Telemark Utviklingsprogrammet «ByR i Vest-Telemark» starta opp i 2015, med bakgrunn i utviklinga av næringshagemiljø i sentrumsområda til alle kommunane i regionen. Det dreier seg om å arbeide med samspelet mellom næringshagar, næringsliv, kommunar og regionen. Prosjektet…

Anbodsprosess for kommunanes kjøp av tenester knytt til reiseliv i Telemark

Brev frå Rune Lødøen og Ole Magnus Stensrud 14.03.2017 Vedlagt følger orientering om anbudsprosess og fremdriftsplan for kommunenes kjøp av reiselivstjenester i Telemark. Vi ber om at brev med vedlegg blir sendt til deres  næringssjefer og saksbehandlere knyttet til anbudsprosessen…

Arbeid med webstrategi i Vest-Telemark

Webforum er eit nettverkssamarbeid i Vest-Telemark. I møta er webansvarleg frå kommunane, der dei deler erfaring og samlar seg kring felles utviklingsoppgåver. Vest-Telemarkrådet er sekretariat i møta. I webforum er det Strategisamling 23.-24. mars 2017 Webforum vil samlast 23.-24. mars…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top