skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Gode Diskusjonar På Kurset I Seljord

Fleire på nett i Vest-Telemark

No går startskotet for å få fleire innbyggjarar i Vest-Telemark til å nytte digitale tenester. Å auke innbyggjarane si digitale kompetanse er ei viktig politisk målsetjing. Regjeringa og Kommunenes Sentralforbund har difor inngått samarbeidet Digihjelpen, der målet er faste opplæringstilbod…

Viktig E134-konferanse

Rundt 100 deltakarar samla seg til vegkonferanse i Bok- og Blueshuset på Notodden 23. oktober. Dagen etter at eit fleirtal på Stortinget samla seg om å greie ut ny arm til Bergen, var det ei entusiastisk forsamling som deltok på…

Nyttig møte med Kongsbergregionen

Vest-Telemarkrådet ynskjer å samarbeide tettare med naboregionane. 13. oktober møtte dei Kongsbergregionen til politisk verkstad i Tuddal. Notodden, Tinn og Hjartdal er med i Kongsbergregionen, og dei to regionane har mykje til felles. E134 er ei felles transportåre, og både…

STILLING LEDIG

Søk på stillinga som dagleg leiar i Kraftkompetanse KO.   Les meir om stillinga her 

Statsrådsbesøk i Vrådal

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøkte Vest-Telemark på eit viktig samferdselsmøte i regi av Vest-Telemarkrådet.   Prosjektleiar i Statens vegvesen Morten Ask presenterte hovudutfordringar og betydinga rv.41 har for m.a. næringslivet. Det er trafikktryggleiken som står i fokus og målsettinga er gul midtstripe på heile rv41, noko som Hareide oppsummerte var ei god og riktig målsetting. Strekninga Kvitsund- Kviteseid sentrum er det eit…

Rådsmøte i Byrte

Fyrste rådsmøte etter sommarferien vart halde i Byrte 1. september. Byrte er heimbygdi til statsbudeia Bodil Nordjore, som sjølvsagt sto for tradisjonsmat laga på kortreiste råvarer. Det var fleire orienteringar og  saker på agendaen. Thomas Berstad i Telemark Næringshage var…

Haukelivegen

Kraftsamling om E134

Ei godt besøkt generalforsamling i E134 Haukelivegen AS, der mange sat i Vinjehuset og fleire deltok på Teams, var tydeleg i sitt bodskap: Bygg nye Haukelitunnelar raskast mogleg! E134 Haukelivegen AS er eit viktig selskap for Vest-Telemark. Selskapet har sidan…

Regionordførar Jarand Felland Fekk Eit Oliventre I 50-årsgåve Frå Rådet

Rådsmøte i koronatider

Vest-Telemarkrådet hadde 19. mai 2020 møte i romslege lokale på Straand Hotel. Smittevern vart godt ivareteke med god avstand mellom møtedeltakarane. Møtet starta med gratulasjonar til regionordføraren som nyleg fylte 50 år. Det var mange orienteringar og saker på agendaen.…

Konferanse om velferdsteknologi 1. april – AVLYST

På grunn av koronaviruset og felles dugnad for å redusere smitte, er konferansen om velferdsteknologi 1. april på Granvin avlyst. Me håpar å arrangere konferansen på eit seinare tidspunkt.

Stillingsslepp

Stillingsslepp i Vest-Telemark

Vest-Telemarkrådet inviterer no alle verksemder i Vest-Telemark til å vere med på eit felles slepp av ledige jobbar i regionen. Målet er å marknadsføre regionen og tiltrekkje seg fleire innbyggjarar. Enkelt og gratis Utviklingsleiar Johannes Rindal i Vest-Telemarkrådet seier at…

Tydelege innspel frå Vest-Telemark

Regjeringa har sett ned eit distriktsnæringsutval, som skal arbeide fram politikk for korleis næringslivet i distrikta kan få betre vilkår. Utvalet inviterte til innspelsmøte i Oslo den 17. februar, og utviklingsleiar Johannes Rindal la fram innspel på vegne av Vest-Telemarkrådet,…

Veikonferansen 2020

Nye tunnelar no!

Nærare 200 var samla til E134konferanse i Tysvær.   Uhaldbar situasjon Vegentusiastar frå begge sidar av fjellet fekk høyre engasjerte innlegg frå politikarar, fagfolk og næringsliv. Utfordringane med dagens veg vart godt belyst. Det er svært krevjande for næringslivet å…

Klimasamtale

Strålande konferanse

Klimautfordringa – kva kan vi gjere? var hovudtemaet for årets Vest-Telemarkkonferanse. Svaret etter ein dag med ulike innlegg er utan tvil: Svært mykje! Taktskifte Hovudinnleiar Beate Nossum frå Footprint innleia om det taktskiftet som er på gong for å finne løysingar og få ned klimagassutsleppa. Ho…

Heile Kollegiet Samla I Vinje

Godt møte mellom midt og vest

Vest-Telemark og Midt-Telemark har mange felles utfordringar, og mykje å samarbeide om. Det er konklusjonen etter det fyrste fellesmøtet mellom Vest-Telemarkrådet og Nome og Midt-Telemark Interkommunale Politiske Råd. Politikarar og kommuneleiing frå Nome og Midt-Telemark kom til eit Vest-Telemark bada i…

Prosjektleiarar I Vest-Telemark (f.v): Kristin Aamot (Seljord), Gry Synøve Åmlid (Fyresdal), Anne Guro Hommo (prosjektleiar), Helene Todal Skindalen (Kviteseid), Astrid Hegglid (Tokke) Og Solveig Loftsgarden (Vinje). Arne Hansen Espebu (Nisseda) Er Ikkje Til Stades På Bilete

Saman om velferdsteknologi i Vest-Telemark

- Satsinga på velferdsteknologi vil kunne gje brukarane auka livskvalitet og i større grad mogelegheit til å leve sjølvstendige liv. Velferdsteknologi vil også bidra til auka kjensle av tryggleik for pasient og pårørande og medverke til kvalitetssikring
Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top