skip to Main Content

Tri rapportar

For å komme godt i gong med arbeidet med ByR i Vest-Telemark valgte styringsgruppa å tinge 3 rapportar før jul 2015. Styringsgruppa fekk 1. februar desse tilsendt frå aktørane, og  når desse er gjennomgått vil dei leggast ut på bloggen. Desse…

Les meir

Helsing til verda

Her er ei lita helsing til verda frå netverksamlinga knytt til ByR-programmet 2. og 3. februar 2016. Bilde over: Til venstre ser du ei kvende som heiter Eli Nygaard frå Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD). Det er ho som handterar økonomi og…

Les meir

Nettverksamling 2. – 3. februar

Etter eit år med oppstart og påbegynnende arbeid, skal nå alle i styringsgruppa delta på den nasjonale nettverksamlinga i regi av Distriktssenteret. Vest-Telemark er invitert til å møte Lillehammerregionen for å bygge nettverk, og sjå på moglege felles berøringspunkt. Vi…

Les meir

Senterstruktur og stadutvikling

I ATP for Telemark er dagens struktur skildra slik: Regionen Vest-Telemark har spreidd busetnad og store avstandar. Sentera har ulike fortrinn og oppgåver. Samla gir dei eit godt tilbod til fastbuande, hyttefolk og besøkande. Regionen har ein fleirkjernestruktur, vedtatt i…

Les meir

Førespurnad om prosjektbistand

Styringsgruppa i ByR Vest-Telemark vil gjennomføre tri ulike direkteanskaffingar for å jobbe med fylgjande: Rapport til "arbeidspakke 1":  Kartlegge dagens miljø og aktørar, og dei ulike arbeidsoppgåvene som må løysast av aktørane, byggselskap (eigar), driftselskap (dagleg drift) næringshageselskap (innhaldsselskapet) m/SWOT-analyse. Peke…

Les meir
Back To Top