skip to Main Content

Vidare utgreiing av interkommunalt samarbeid

Det blir no ført samtaler mellom kommunane om dei ulike samanslåingsalternativa.I tillegg greier vi ut alternativet med å vidareføre dagens kommunestruktur.Det blir oppretta interkommunale arbeidsgrupper innafor faga:økonomitenestermyndighetsutøving/overordna styringsamfunnsutviklingdemokrati. Arbeidsgruppene setjast saman av ein fagperson frå kvar av dei 6 kommunane. Representantar…

Les meir

1. utkast til rapport ligg no føre. Rapporten omhandlar næringsutvikling, folketalsutvikling og økonomi men er naturlegvis ikkje den heilt ferdige versjonen.

Telemarksforsking har akkurat sendt oss det fyrste rapportutkastet. Utkastet er formidla til ordførarane, rådmennene, representantane for hovudverneomboda og dei hovudtillitsvalde samt forhandlingsutvala i kommunane. Her finn du rapporten: http://kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Utkast%20Rapport_kapittel%20om%20folketal-næringsutvikling-øknomi_Telemarksforsking_BAB.pdf-903197442.pdf Rapporten ligg også på nettsida: http://kommunestrukturivesttelemark.no/ Dette er Bent Aslak Brandtzæg…

Les meir
Back To Top