skip to Main Content

Vest-Telemarkrådet søkjer ein dyktig, målretta og engasjert digitaliseringsleiar som kan styrke innsatsen for modernisering, innovasjon og digital transformasjon hos våre seks kommunar.

Arbeidsoppgåver

 • Vera ein sentral pådrivar og rådgjevar for kommunane i deira digitale reise
 • Planlegge, leie og organisere ulike digitaliseringstiltak i kommunane
 • Bistå kommunale fagområde med innovasjons- og rådgjevingskompetanse
 • Vera bindeledd mot regionale og nasjonale digitaliseringsinitiativ- og prosjekt
 • Kople på IT og vera bindeledd i tverrfaglege samarbeid i kommunane
 • Sekretær og støttespelar for ulike fagfora i kommunane
 • Følgje opp arbeidet med velferdsteknologi i samarbeid med kommunane

 Søkjar bør ha

 •  Mastergrad/bachelorgrad frå relevant fagområde
 • Erfaring frå offentleg forvalting innan strukturering og modellering av tenestedesign og informasjonsarkitektur
 • Erfaring frå innovasjon, tenesteutvikling og gevinstrealisering, samt kunne vise til konkrete resultat innan desse områda
 • God system- og organisasjonsforståing
 • Heilskapleg forståing for samanhengen av dei digitale løysingane som blir nytta i kommunane
 • God norsk skriftleg og munnleg framstillingsevne. Skriftleg målform er nynorsk

Vi legg vekt på

 • Du er strukturert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er løysingsorientert, framtidsretta og har god gjennomføringsevne
 • Du er engasjert og skapar entusiasme
 • Du er omgjengeleg og ein relasjonsbyggjar

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Løn etter kvalifikasjonar
 • Gode pensjonsordningar i KLP
 • Kontorstad i innovativt og hyggeleg miljø i næringshagen i Kviteseid sentrum
 • Spennande arbeidsoppgåver saman med dyktige medarbeidarar i kommunane

Det er krav om førarkort og eigen bil.

Aktuelle søkjarar vil bli innkalla til intervju. Kopi av relevante vitnemål og attestar leverast på intervjuet.

Tilsetting skjer elles på dei vilkår som til ei kvar tid kjem fram av gjeldande lover og reglement. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om å ikkje bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir tatt til følge, blir søkjaren varsla om dette, jf Offentleglova § 25.

Vil du vite meir?

For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med regionrådsleiar Anne Aasmundtveit på

e-post aa@vt-radet.no eller telefon 402 38 178

Søknad med CV sendast Vest-Telemarkrådet på e-post: aa@vt-radet.no

Søknadsfrist: fredag 15. mars 2022

 

Vest-Telemarkrådet er eit regionalt samarbeidsorgan for kommunane. Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje.

Vest-Telemark har som visjon å vera ein levande region der opparbeidd identitet og kultur vert vidareført saman med innovasjon og nyskaping. Gjennom samhandling over kommunegrenser skal regionen vera attraktiv for busetnad, arbeid og oppleving.

 

Back To Top