skip to Main Content

Telemark fylkeskommune arrangerte Arena Samferdsel 26. april på Bø hotell

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid inviterte den politiske og administrative leiinga i Telemark til storstilt drøfting i høve høyring av Jernbanedirektoratets forslag til NTP handlingsprogram jernbane 2018-2023(29). Handlingsprogrammet vart presentert av Ove Skovdahl, seksjonssef i Jernbanedirektoratet. Forslaget til høyringsuttale vart så drøfta i grupper og i plenum.
I del II av programmet, vart Nasjonal Transportplan 2022-2033 presentert av  Jan Fredrik Lund, leiar av NTP sekretariatet, med påfølgjande debatt og innspel i plenum.

-Anne Aasmundtveit

Back To Top