skip to Main Content

Gruppa er satt sammen etter spesielt invitasjon fra Telemark Fylkeskommune  til deltakelse i arbeidsgruppe energiproduksjon i den regionale klimaplanen.

Prosjektleder for prosessen er Marianne Haukås v/Telemark Fylkeskommune.

Deltakere i arbeidsgruppen:

Hans Jørgen Aase Fylkesmannen i Telemark
Jon Hovland Tel-Tek
Andreas Billington Skagerak Energi AS
Rune Bakke Høgskolen i Sørøst-Norge
Stian Reite ABB AS
Staffan Sandberg Forum for natur og friluftsliv
Ole Dalen Vest-Telemarkrådet
Svein Guldal Norges Bondelag
Jan Thorsen Norges Bondelag

Leiar av arbeidsgruppa: Ole Dalen, Vest-Telemarkrådet

Oppdraget:

Gruppen skal gjøre en kunnskapsbasert vurdering og prioritering av satsingsområder innen fornybar energiproduksjon for redusere klimagassutslipp i Telemark.

Arbeidsgrupper skal definere satsingsområder for klimatiltak

Planprogrammet for regional klimaplan for Telemark 2019- 2026, som redegjør for planprosess, medvirkning og innhold i det videre planarbeidet ligger ute på høring her: https://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Klima-og-miljoe/Aktuelt/Regional-klimaplan-for-Telemark.

Der blir hovedtemaene for klimaplanen definert, mens satsingsområdene skal i første omgang prioriteres gjennom arbeidsgrupper – én for hvert av de åtte hovedtemaene i planen (med forbehold om endringer som følge av høringsinnspill):

Erfaringer fra tilsvarende prosess i Vestfold tilsier at rapporteringen fra gruppene får stor betydning for endelig klimaplan og handlingsprogram.

Arbeidet er delt i fire obligatoriske arbeidsmøter:

Møte 19. januar

Det var konkretisert ei rekke tiltak til planen, og videre framdrift vert som følger:

5. Februar: Gruppeansvarlig sender ferdig tiltak og vurdering til Hans Jørgen og Ole. (Ansvar: se dokumentet)

12. Februar: Ferdig dokument sendes til gruppa for gjennomlesing (her er også prioritering og konklusjon formulert). Ansvar: Hans Jørgen.

15. Februar: Siste frist for tilbakemelding / ønske om endringer. Sendes til Hans Jørgen og Ole. Ansvar: Alle

16. Februar: Dokumentet sendes inn til prosjektleder. Ansvar: Ole og Hans Jørgen

27. Februar – Vi samles til fellessamling i regi av prosjektleder / TFK.

 

 

Back To Top