skip to Main Content

19. desember var første møte i «Regionalt Partnerskap Telemark». Før møtet låg det klart utkast til avtale som signerast av partane.

Partane

(Tekst i kursiv er «saksa» frå dokumentet Regional partnerskapsavtale og er på bokmål).

Telemark fylkeskommune, kommunene ved regionrådene, Fylkesmannen, Høgskolen i Sørøst Norge, NAV, LO, NHO, virkemiddelaktører herunder SIVA, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Inkubatoren Proventia, Telemark Næringshage, Landbruket v/ bondelaget og småbrukarlaget samt næringsutviklingsselskapene i fylket.

Første møte i regionalt partnerskap i Telemark

Forpliktelser

Avtalen forplikter Partnerne til å:

  1. Arbeide aktivt for bærekraftig utvikling, grønn vekst og kunnskapsutvikling i Telemark og de enkelte regionene.
  2. Støtte opp under hverandres arbeid der det er naturlig
  3. Delta i relevante regionale plan- og strategiprosesser, og i utformingen av Telemark fylkeskommunes årlige handlingsprogram for vekst og verdiskaping, herunder prioritere innsatsområder
  4. Være med å skape økt kunnskap om og tilslutning til regionale prioriteringer.
  5. Arrangere en årlig partnerskapskonferanse blant annet ved å involvere det politiske lederskapet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
  6. Ivareta samarbeidet med Etablererkontoret Telemark.

Påvirke bruk av offentlege midlar og utvikling

Bakgrunnen for å etablere eit aktivt partnerskap i Telemark, er mellom anna knytt til KMD sitt krav om forankring av planar og handlingsprogram til Telemark Fylkeskommune. Møtet 19. desember 2017 er det første møtet, og planen framover er at ein skal videreutvikle dette samspelt.

Det ligg føringar at regionane skal påvirke meir kva som skal prioriterast. Dei regionale politiske organ skal påvirke/medvirke meir, det vil sei det politiske folkevalgte organa som framover er Vestfold og Telemark fylkeskommune. Partnerskapet har som mål å på beste måte få ein samla påverknad på felles prosessar mellom lokale interesser og regionale planar og handlingsprogram.

Signaturen frå Vest-Telemark

Vest-Telemarkrådet har rolla som felles kontakt knytt til næringsutvikling for Vest-Telemarkkommunane, som i dag dekkast av utviklingsleiar Ole Dalen. Denne rolla inneber samtlige av områda som inngår i partnerskapsavtala med Telemark Fylkeskommune. Næringskollegiet i Vest-Telemark er involvert i prosessen, og gjev Vest-Telemarkrådet det regionale mandatet for representasjon på vegne av kommunane.

Avtala som er signert kan lastast ned her.

Utkast til handlingsprogram 2018 – punkt 3 – eller punkt 2?

Innspel frå Vest-Telemark på punkt 2.1 – A, tredje punkt: Kompetansesentra.

Målet er å øke verdiskapingen knyttet til: Landbruk, skogbruk, fiske, vannforekomster, vannfall, geologiske ressurser og naturattraksjoner.

Vest-Telemark og landbruksnæringa ynskjer å få inn med satsing på lokalmat og reiseliv i Telemark. Dette er spela inn i det fyrste møte knytt til regionalt partnerskap i Telemark.

Back To Top