skip to Main Content

Næringssjefane i Vest-Telemark har faste møte for å samordne aktivitet og jobbe med konkrete felles arbeidsområde. Dette er ein del av den fastsette organiseringa av Vest-Telemarksamarbeidet, og Vest-Telemarkrådet er sekretariat for gruppa. Næringslivet er også representert med Vest-Telemark Næringsforum, og Telemark Fylkeskommune deltek også med sin administrasjon, normalt regionkontakt eller personar som er knytt til aktuelle saker som diskuterast. Dette er også eit fora ein inviterer andre for å møte samtlege av kommunanes næringskontakt, og ofte vert møta kombinert med arbeid felles prosjekt.

Møte 15. august 2017

Agenda:

 1. Referat frå møtet 16. mai
 2. Sak til Rådet – Etablererkontoret
 3. EY rapporten, forslag til oppfylgjing (status m/ organisering og VTNU/VTN fusjon)
 4. Organisering av næringsaparatet i kommunen (sak frå Gunhild A.)
 5. Bytte av leiar i næringskolegiet (meldt inn av Edvard Nesland)
 6. Dialog og rapport knytt til førespurnad frå Salmofarms AS
 7. Eventuelt:
  • IN sin konkurranse – skaffeFUNN
  • Deltaking på IN konferanse 1. September ?
  • Workshop – Horizon 2020 4. September
  • TFK – effektundersøkelse av Etablererkontoret i Telemark
  • Reiselivsorganiseringa – framdrift
  • Erfaring v/tilskotskurs. Andre kurs?
  • Videokonferanse – videodeltaking på kurs i Vest-Telemark (Erfaring med IN 14. juni)
 1. Neste møte

Referat frå møtet kan du laste ned her: Møtereferat 15.08.2017

Back To Top