skip to Main Content

11. august sendte leiaren i rådmannsutvalet i Telemark Rune Lødøen ut informasjon til kommunane om status i arbeidet med anbod for reiselivstenestene i Telemark.

Leggast ut i veke 33

Framdriftsplanen er no at anbodet for reiselivstenester til kommunane i Telemark leggast ut i veke 33.

Telemark Fylkeskommune har tildelte sin kontrakt til Visit Telemark 4. mai 2017.

Brevet frå Rune Lødøen er gjengjeven i sin heilskap her:

Til kommunene i Telemark v/rådmennene
 
Som dere kjenner til har arbeidet med organisering av reiseliv i Telemark pågått en tid. I januar 2016 ble forslag til organisering sendt på høring til kommunene i Telemark og Telemark fylkeskommune. I etterkant av høringen ble det avklart at det var behov for en anbudsprosess. Dette har bidratt til at arbeidet med organiseringen av reiselivet i Telemark har tatt  tid.
 
Telemark fylkeskommune som viktigste part i prosessen fullførte sin anbudsprosess i mai. Visit Telemark er valgt som leverandør. Kommunene har tatt utgangspunkt i fylkeskommunens anbud.
 
Leder og nestleder i KS sitt rådmannsutvalg i Telemark, rådmann i Tinn og Skien har hatt ansvaret for å følge opp høringen og svarene fra kommunene om å være med, i en anbudsprosess hvor det velges en leverandør for reiselivstjenester til kommunene.  Anbudet er komplisert å har tatt lengre tid å utarbeide enn antatt. Eigil Rian fra Kaluna er engasjert av næringsdepartementet for å dra prosessen i Telemark i land. Grenland kommunenes innkjøpsenhet (GKI) er koblet på som faglig instans for anbudet. Et utkast til anbud ble sendt kommunene i april i år. Innspillene vi fikk er tatt med i det endelige dokumentet.  
 
Siden høringen i begynnelsen av 2016 har kommunene fortsatt sitt arbeid med reiseliv, det er viktig nå at alle er med å støtte opp under en felles organisering av reiselivet i fylket, i tråd med de høringsuttalelsene blir ble gitt i 2016. Anbudet ferdigstilles og legges ut i uke 33. Det hentes inn priser på en grunnpakke og tilleggstjenester. Grunnpakken er estimert til kr 3,5 mill som presentert vedlagte konkurransegrunnlag. Bidragene for de enkelte kommunene er basert på antall fritidsboliger, innbyggere og næringsbasert omsetning fra reiselivsbasert virksomhet.
 
Grunnpakken
 
Oppgavene det skal leveres tilbud på:
 
1.1          Leverandør skal aktivt og målrettet markedsføre Telemark som reisemål for turister og styrke Telemarks konkurransekraft og markedsposisjon.
1.2          Leverandør skal aktivt jobbe for at reiselivet i Telemark er godt representert og synlig inn i relevante politiske fora, på relevante møter, konferanser etc.
1.3          Leverandør skal bidra til å utvikle en bærekraftig og konkurransedyktig reiselivsnæring i Telemark, og skal ved å initiere og gjennomføre næringsfremmende tiltak arbeide for økt og bedre næringsvirksomhet i en langsiktig utvikling for reiselivsbedriftene i regionen.
1.4          Leverandør skal være en kreativ partner for nyskaping og vekst, samt å bidra til å skape økt samarbeid mellom reiselivsaktørene i Telemark.
1.5          Leverandør skal ha en overordnet vertskapsrolle for Telemark som reisemål, som innebærer å være et koordinasjons- og kommunikasjonsledd inn mot felles gjester, presse etc. Leverandør må være et naturlig organ å ta kontakt med og må kunne koordinere henvendelser videre ut i riktige ledd med hensyn til hva gjestene ønsker å oppleve.
1.6          Leverandør skal sørge for god oppfølging mot bedrifter og kommunene, gjennom kommunikasjon, og tilrettelegging av møteplasser som temamøter, fagkonferanser og lignende.
1.7          Leverandør skal ta initiativ til og bidra til kompetanseutvikling for reiselivsaktørene og deres samarbeidspartnere i Telemark.
1.8          Leverandør må og skal være, et kompetansesenter for reiselivsbedriftene i Telemark.
1.9          Leverandør må ha kompetanse på hvor bedriftene bør være synlig i markedet og i hvilke distribusjonskanaler.
1.10      Leverandør skal til enhver tid ha tilgang til riktig markedskunnskap som kan brukes både til forbedring av eksisterende og utvikling av nye tilbud.
 
1.11      Leverandør skal være et kompetansesenter for reiselivet, bidra med råd og veiledning i reiselivsfaglige spørsmål, og kunne koble riktig kompetanse inn mot aktører med utviklingsønsker. Gjennom dette får kommunene tilgang til en bred kompetansebase for reiselivsnæringen.
1.12      Leverandør skal ha ansvar for å produsere og fremlegge offentlig tilgjengelig statistikk for reiselivsaktiviteten for Telemark.
 
Leverandør skal også gi en kort beskrivelse om følgende områder:
 
·         Vertskapsfunksjonen
·         Felles markedsføring
·         Destinasjonsutvikling
·         Rapportering og resultatmåling
·         Strategiutvikling
·         Andre oppgaver
 
Leverandør skal i tillegg gi tilbud på tilleggstjenester som den enkelte kommune kan bestille utenom grunnpakken.
Anbudsfrist er 2.10.2017 og det forutsettes avtaleinngåelse 1.11.2017.
Leder av rådmannsutvalget underskriver avtalen med tilbyderen på vegne av kommunene. Parallelt utarbeides avtaler med alle kommunene som sendes til de enkelte kommunene i etterkant av anbudsprosessen.
 
Med hilsen
Rådmann Rune Lødøen, Tinn kommune – leder av KS- rådmannsutvalg i Telemark
Rådmann Ole Magnus Stensrud, Skien kommune – nestleder av KS- rådmannsutvalg i Telemark»

Vedlegg:

Back To Top