skip to Main Content

ByR arbeidspakke 6 : Utvikling av offentleg forvaltning og privat samarbeid i nettverk.

Vest-Telemarkkommunane har rammeavtale med eit konsortie av leverandørar som gjennomfører arbeid knytt til dette.

Prosjektomtale

Formålet med delprosjektet er å styrke samarbeidet mellom offentleg og privat sektor i skjeringspunktet mellom lokale næringshagar og kommunal samfunnsutvikling og tenester.

Ny kommunereform tilseier at kommunane skal overta større og meir kompliserte arbeidsoppgåver frå fylke/stat. Kompleksiteten i denne reforma tilseier framvekst av spesialiserte kompetansemiljø. Dersom ein lykkast med å etablere 100 + miljø i kommunane i Vest-Telemark, der ein også får til eit samvirke mellom private kompetansemiljø og offentleg forvaltning, kan det skape eit godt grunnlag for å møte desse utfordringane. Dersom ein i tillegg klarer å få ei spesialisering og med det utvikling av komparative fortrinn i dei einskilde næringshagemiljøa (100 + miljø), vil desse kunne bidra vesentleg til å løyse nye oppgåver. Gjennom ei kartlegging av moglegheiter for auka offentleg og privat samarbeid vil ein avdekke om regionen har eller kan utvikle tilstrekkeleg spisskompetanse.

Delprosjektet skal i tillegg ha særleg fokus på moglegheitene som ligg i innkjøpsarbeidet frå store offentlege aktørar og lokal leverandørutvikling. Det ligg ein stor marknad for utvikling av ny og eksisterande verksemd bare med dei innkjøpa offentleg sektor i dag representerer. God leverandørutvikling vil også kunne kvalifisere verksemdene og eit samla næringshagemiljø i regionen for tenesteleveranse utanfor eigen region.

Tiltak – dialogkonferanse – Bygg i tre

Cecilie Møller Endresen, Nasjonalt Program for leverandørutvikling

11 kommuner og Telemark Fylkeskommune arrangerte i fellesskap i går seminaret ”Bygg i Tre”. Fylkeskommuner og kommuner som er storbestillere av bygg kan spille en ledende rolle i et grønt bygg skifte sier Kristin Vedum i Silva Consult AS. Hun leder nettverket, Bygg i Tre. Bruk av tre og innovative anskaffelser er et ekte kinderegg sier hun, det er bra for både innbyggere, offentlige virksomheter og leverandører.

En dag preget av positivitet og ønske om nyskaping

Dagen bar preg av positivitet og et unisont ønske om nyskaping sier Kristin Vedum. Hele 70 interesserte, både fra kommuner, leverandører og virkemiddelapparatet fikk møte nasjonale og regionale krefter som jobber med og for tre. I tillegg fikk vi et ny medlem i nettverket sier Ketil Kiland fra Fyresdal Kommune er prosjekteier. Tinn Kommune har offentlige bygg der de ønsker å se på muligheten for tre som byggemateriale, bruke innovative anskaffelser som metode samtidig som de utvikler det lokale leverandørmarkedet. Blant annet skal det bygges ny skole i Attrå.

Bærekraftig byggeri krever politisk forankring

Aasmund Bunkholt fra Trefokus presenterte ulike byggemetoder og eksempler på både skoler, barnehager, sykehjem og mer som er bygd i tre. Cecile Møller Endresen fra Nasjonalt Program for Leverandørutvikling bevisstgjorde oss på hvordan en bør jobbe for å få politisk forankring i kommunene av bærekraftige løsninger. Det er her det starter sier hun, nøkkelen ligger i planverket og hos politikerne.

Bygg i tre gir store helseeffekter

Kristine Nore, Treteknisk

Kristine Nore fra Norsk Treteknisk Institutt fortalte om fremtidens konstruksjonssystemer og kledningsmaterialer.  Hun presenterte også resultater fra prosjektet wood2new. Her vises det blant annet til spennende funn. På sykehus der rommene er innredet delvis med tre gjør rekonvalesenstiden kortere etter operasjoner, vindusutsikt til tre og grønn natur for eldre på sykehjem reduserer medisinbruk og tre på overflater i klasserom bidrar til at man kommer seg raskere etter mentalt krevende oppgaver (restitusjon) samtidig som tre har en stressreduserende effekt.

Bedre og billigere.

Rolf Hagen

Rolf Hagen, arkitekt og eier av Becos AS fortalte om fordeler og ulemper ved i bygge i tre sammenlignet med andre materialer. Det å bygge i tre har klare klimafordeler. I tillegg konkurrerer det med andre byggematerialer, både med tanke på pris, byggehastighet, arbeidsmiljø og bomiljø oppsummerer han. Dette underbygger Per Arild Åsheim fra Trebruk 014 ved å vise til konkrete prosjekter. Både på Ullersrud Sykehjem og ved ny skole på Bjørkelangen var tilbudene  ved bruk av tre lavere enn ved bruk av stål og betong. Ola Roald fra OlaRoald Arkitekter viste også hvordan Iveland kommune har jobbet med sentrumsutvikling og hvordan dette har gitt ringvirkninger for bygda. Men det krever lokalt engasjement sier han, og kommunen må ofte stå i førersete .

Stortinget ber regjeringen sørge for at tre som byggemateriale i større grad blir brukt ved offentlige innkjøp

Med utdrag fra stortingets Meld. St. 6 (2016–2017) avsluttet Olav Veum konferansen. Dermed var det klart for dialogkonferanser rundt innovative anskaffelser i Kviteseid. Kviteseid er en av de første i Telemark som tar i bruk metoden. Vi har all grunn til å tro at det vil gi oss gode, fremtidsrettede løsninger sier rådmann Øystein Tveit. Vi håper på mange innspill fra leverandørene på både materialvalg og byggemåter som gir et så lavt klimafotavtrykk som mulig for leilighetsprosjektet Husstøyl.

 

 

 

For kontakt:

Kristin Vedum, tlf 93259372

Back To Top