skip to Main Content

Klyngesamarbidet

Vest-Telemark samarbeider med flere regioner i Fjell-norge, koordinert av Østlandsforsking. UE i Telemark v/Ann Iren Haugen har representert UE nasjonalt i styringsgruppa, og UE Telemark har deltalt aktivt i piloten i Fyresdal.

Skype møte i Styringsgruppa

Deltakere i styringsgruppa:

 • Rune Jørgensen, Fjellregionen
 • Ole Aasaaren, Nord Gudbrandsdalen
 • Knut Arne Gurigard, Hallingdal
 • Ann-Iren Haugen, UE Telemark
 • Asbjørn Kaarstein (PL), Østlandsforsking
 • Roger Lian (leder), Østlandsforsking
 • Ole Dalen, Vest-Telemark

Det var møte i styringsgruppa på Skype 26. april.

Agenda på møtet:

1) Status v/prosjektleder

2) Utsettelse av dato for prosjektslutt?

3) Videreføring av prosjekt, eventuelt hvordan?

4) Evt. Nettbasert undersøkelse fra UE.

Referat:

Notat fra styringsgruppemøtet

Møtet startet med at Hallingdal meldte at de fratrer i prosjektet, grunnet at de har utfordring med prosjektleder.

Sak 2 og 3 – Konklusjon: Avslutning av klyngesamarbeidet er satt til 31.06.2017. Det er PL sammen med arbeidsgruppa som må beslutte om arbeidet blir anbefalt å fortsette og eventuelt tidspunkt for avslutning blir justert.

UE har ein nettbasert spørjeundersøking mot videregåande skular. Denne undersøkinga kan nyttast også mot grunnskulen og elevbedrift.

Statusrapport frå piloten i Vest-Telemark

Edvard Nesland er prosjektleder for piloten i Vest-Telemark, sidan piloten er knytt til Fyresdal sin skule Gimle skule.

Her er status frå Edvard Nesland:

Delrapport og økonomioversyn

«Klyngesamarbeid for ungdom og entreprenørskap i fjellområdene»!

Gimle skule, Fyresdal kommune

 

07.10.2016                          Oppstartmøte i Fyresdal

Repr. frå Østlandsforskning, Ungt Entreprenørskap Telemark, Fyresdal kommune – næring, oppvekst, Gimle skule, og på delar: Fyresdal Næringshage/Silva Consult (Bioøkonomi, bruk av stadeigne ressursar)

07.-08.11.2016                                   Innovasjonscamp på Gimle skule med rettleiarar og domarar frå næringslivet i Fyresdal

17.01.2017                          Vårt lokalsamfunn for 5. og 6. klasse, lokalt opplegg med hjelp av Ungt Entreprenørskap Telemark

04.04.2017                          Telemarksmeisterskapen for elevbedrifter, Rønholthallen, deltaking med 10 elevbedrifter frå Gimle

 1. og 13.03.2017 SMARTere energi på Gimle skule – entreprenørskapskonkurranse for 6. og 7. klasse, rettleiing og domarar med relevans for tema «Grønt entreprenørskap».

20.04.2017                          Telemarksmeisterskap – SMARTere energi – deltaking med dei tre beste elevbedriftene frå finalen i Fyresdal. Begge klassene var med på turen.

Resultat:                                

Heile 10 elevbedrifter (av totalt 67) frå Gimle deltok i Telemarksmeisterskapen for elevbedrifter:

 • plass for beste stand.
 • plass for beste sosialt entreprenørskap

Nominasjonar:

 • 1 av dei 5 nominerte for beste bedrift totalt
 • 2 av dei 3 nominerte for beste IA-film.
 • 2 av dei 5 nominerte. som beste seljar

Dei tre beste bedriftene frå Gimle deltok i Telemarksmeisterskapen med tema SMARTere energi:

 • plass totalt.

Status: 

 • Svært stort engasjement hos både elevar og lærarar på Gimle.
 • Svært god fagleg og praktisk støtte frå Ungt Entreprenørskap Telemark.
 • Svært godt samarbeid med lokalt næringsliv
 • Lite samhandling og kontakt med dei andre regionane i prosjektet
 • Gimle deltok med stor antal bedrifter (10 av 67 totalt) i Telemarksmeisterskapen for elevbedrifter, og fekk svært gode resultat.
 • Gimle deltok med tre bedrifter i SMARTere energi, og hevda seg godt i konkurransen

Erfaringar/evaluering:  

I begge entreprenørskapsgruppene er det lagt stor vekt på involvering og engasjement frå næringslivet, som har vore svært positive til å delta. Elevbedriftene har i stor grad nytta lokalkunnskap, og bruka lokale, stadeigne ressursar som grunnlag for bedriftsideane sine. Gjennom gode føringar frå lærarane på skulen og rettleiaren frå Ungt Entreprenørskap har

Elevane har i stor grad fått auka den entreprenørielle kompetansen sin, noko dei særs gode resultata i meisterskapa syner.

Dei har og fått betydeleg større kunnskap om lokale ressursar, lokalt næringsliv, og fått auka forståing for at det er viktig å tekte utvikliung og entreprenørskap i eit lite lokalsamfunn, og at det ligg mange gode, lokale ressursar som kan utnyttast betre (jf. Bioøkonomi). Det har vore involvering frå både det generelle næringslivet i kommunen, kunnskapsmiljø som Faun Naturforvaltning og Silva Consult (Bioøkonomi), og kommunen sitt næringsapparat i gjennomføringa av entreprenørskap på Gimle skule.

Det har vore ei samling for deltakarane, på Lillehammer. Dette var svært nyttig og positivt, og det kom fram mange områder som var felles utfordringar og moglegheiter, som lokale, stadeigne ressursar, store avstandar, sterk lojalitet til heimplassen, sterkt ynskje om å skape utvikling og aktivitet i eigen kommune, osv.

 

Ulemper:                              

For å få god samhandling, erfaringsutveksling o.l. mellom deltakarane burde det har vore hyppigare treff. Neste samling skal vere i Vågå, i ytterkant av prosjektet sitt geografiske område. Det er uaktuelt for Fyresdal å delta på dette nå som prosjektet nærmar seg slutt. 520 km og 7,5 timars køyring frå Fyresdal, om Lillehammer. Det går for mykje tid/ressursar når det er så stor avstand.

Skulen blei kjent med prosjektet etter skulestart, og lenge etter at planlegginga av skuleåret var ferdig. Det var til dels krevjande å endre på undervisningsplanar i så stor grad at skulen kunne skape rom for entreprenørskap frå 6. klasse til 10. klasse. Oppstartmøte i starten av oktober. I praksis betyr dette at Gimle skule har hatt litt meir enn eit halvt skuleår til å gjennomføre sin del av prosjektet – prosjektvarigheiten skulle vere eitt år.

Workshop med ungdommane, for å drøfte framtid i lokalsamfunnet er ikkje gjennomført på tvers av deltakarane i prosjektet, men blitt ein del av undervisinga/førebuingane på skulen.

Generelt:

Gimle skule var i Telemarksmeisterskapen for elevbedrifter den einaste skulen frå Vest-Telemark, og ein blant svært få frå heile øvre Telemark. Erfaringane frå Gimle vil ha stor overføringsverdi til andre skular i regionen. I Vest-Telemarkrådet vil desse erfaringane vere tema, og truleg inspirere andre kommunar til å setje i gang med elevbedrifter og entreprenørskap.

Måloppnåing:

For Gimle skule har prosjektet vore svært av stor betyding for både engasjementet og omfanget, og gitt rammer for å kunne innføre entreprenørskap i skulen på ein svært god måte og som har ført til gode resultat. For Gimle har det vore ein oppstartfase, og difor meir krevjande, i tillegg til at skulen gjerne skulle hatt meir tid til å implementere entreprenørskap i undervisningsplanlegginga. På grunn av avgrensa tid, store avstandar osv., har det vore mindre samhandling og kontakt mellom regionane. For å få til dette, og heve heile prosjektet til det som var bakgrunnen for heile prosjektet, er det av stor viktigheit å vidareføre prosjektet eitt til to år fram i tid.

Økonomi:             Det er ikkje fullt oversyn over alle utgiftspostar ennå. Nokre av tala er basert på fakturaer, andre er vurdert meir skjønsmessig, men basert på gode opplysningar. Stillingsressursen til entreprenørskapslærar/-koordinator, Ingun Momrak-Haugan, er ikkje tatt med i rekneskapen. Heller ikkje undervisningsressursane på skulen. Læraranes bruk av tid ut over normal arbeidstid i samband med reise/opphald til meisterskap, er tatt med.

Fyresdal, 24.04.2017

Edvard Nesland

Næringssjef/lokal kontakt

 

Status i frå Østlandsforsking

Kortfattet notat om status i prosjektet Klyngesamarbeid for ungdom og entreprenørskap i fjellområdene.

 

Notatet er basert på e-post fra, og telefonsamtaler med, prosjektlederne i Nord-Gudbrandsdal, Fjellregionen og Vest-Telemark, samt besøk på SUM-messa på Tynset og Fylkesfinalen for elevbedrift i Bamble.

 

Nord-Gudbrandsdal

Pilotskolen Otta ungdomsskole jobber bra med sin entreprenørskapsaktivitet som er elevbedrifter. Det gis gir ekstra oppfølging til de elevbedriftene som har tenkt fjell og lokale råvarer inn i sin bedrift. Til nå har Nasjonalparkriket Reiseliv vært aktive i dette arbeidet.

Otta ungdomsskole bruker sitt Erasmus+ prosjekt «Bærekraftig utvikling – fra et lokalt til et europeisk perspektiv» i sitt arbeid med entreprenørskapsutvikling.  I dette prosjektet blir elevene stilt overfor utfordringer på hvordan de kan utnytte fjellområdene på en bærekraftig måte i framtida.

Ungdommen deltok på konferansen for Fjellungdom på Golsfjellet i januar der det ble satt fokus på fjellungdoms roller, medvirkning og felles utfordringer.  Sett i sammenheng med dette prosjektet var det veldig nyttig at ungdom fra fjellregionene fikk møte hverandre på en slik arena.

Nord-Gudbrandsdal arrangerer Elevbedriftsmesse den 4. mai, og har gjort en ekstra innsats for å få flere skoler til å melde på sine elevbedrifter. Til sammen er 20 elevbedrifter og godt over 100 elever påmeldt fra h.h.v. Otta, Lesja, Vågå og Heidal. Arrangementet er lagt samtidig som Kokkekamp 2017 som er for alle på 9.trinn i Nord-Gudbrandsdal. Ca. 230 elever vil være samlet denne dagen, og arrangementet er åpen for publikum.

Den lokale prosjektgruppa i Nord-Gudbrandsdal har bestemt at det skal lages en informasjonsfilm om entreprenørskapsaktiviteten ved Otta ungdomsskole. Målet med filmen er å bruke den i erfaringsdelingen til de andre skolene i regionen.  Det arbeidet skjer i høst der vi skal besøke alle skolene på deres planleggingsdager før skolestart.

Filmingen er i full gang, og til nå er det intervjuet ordfører i Sel, næringssjef, rektor, lærere og elevbedrifter. De siste opptakene blir gjort på Elevbedriftsmessen, og filmen skal ferdigstilles i løpet av juni.

Nord-Gudbrandsdal rapporterer med dette at samtlige mål i lokal prosjektplan så langt, er nådd.

Angående økonomi for Nord-Gudbrandsdal:

Regnet ut fra en timepris på kr 500,- utgjør tidsbruken og reiseutgifter for Nord-Gudbrandsdal, for perioden 10.01 – 18.04.17, til sammen kr 95.841,-.

 

Vest-Telemark

Under fylkesfinalen for elevbedrift i Telemark 4. april, avholdt på Rønholt skole i Bamble, deltok Gimle skule med hele 10 av 67 bedrifter, og klarte å hevde seg god med flere nominasjonar og en 3. plass. Ikke dårlig tatt i betraktning at dette var første året Gimle skule deltok på fylkesfinalen for elevbedrift. Imidlertid var det ovrraskende at ingen andre skoler fra øvre/vestre Telemark var med i fylkesfinalen for elevbedrift. Lokal prosjektleder Edvard Nesland, som også fungerte som dommer under fylkesfinalen, har imidlertid planer om å dele erfaringer angående entreprenørskap i grunnskolen til de andre kommunene i Vest-Telemark, slik at en kan få økt interessen og engasjementet rundt entreprenørskap og elevbedrifter i hele regionen.

Lokal prosjektleder rapporterer om svært gode tilbakemeldinger fra både lærere og elever Gimle skule, angående både gjennomføringen av elevbedrift og deltakelsen på fylkesfinalen i Bamble. Det rapporteres videre om godt samarbeid mellom Gimle og Ungt Entreprenørskap Telemark.

For øvrig har 6. og 7. klasse fra Gimle skule hatt prosjekt rundt SMARTere energi. Det ble arrangert lokal finale 13. mars med juryering og premiering. 3 grupper fra skolen gikk videre til fylkesfinalen 20. mars i Porsgrunn. Hvordan det gikk på fylkesfinalen 20. mars vites ikke.

Vest-Telemark rapporterer med dette at samtlige mål i lokal prosjektplan så langt, er nådd.

Ang. økonomi vil oversikt over forbruk av midler fra Vest-Telemark foreligge om ikke lenge.

 

Fjellregionen

Skapende Ungdomsmesse (SUM) er en årlig messe som alternerer mellom Tynset og Røros. Her stiller Fjellregionens ungdoms- og elevbedrifter sammen med næringsliv og offentlig sektor. SUM har blitt arrangert hvert år i 15 år, av Regionrådet for Fjellregionen. Messa tiltrekker seg om lag 150 utstillere og 2 000 besøkende.

Årets SUM-messe ble arrangert i Tynsethallen 25. januar. Alt i alt var SUM 2017 den største messen i sitt slag, noen sinne. Rekordmange stands deltok. Antallet stands, kombinert med utvidede åpningstider og økt fokus på utdanning gjorde at veldig mange publikummere tok turen til årets SUM. Konkurransen var nok hardest blant elevbedriftene, hvor 51 kreative elevbedrifter deltok. Det gikk også hardt for seg under årets SMART, hvor 32 gode forretningsidéer innen bioøkonomi stilte.

For øvrig vil det skje endringer i prosjektgruppa i Fjellregionen. Cathrine Fodstad begynner i Hedmark Kunnskapspark den 1. mai og den andre UE-medarbeideren Kristin Berntsen går i permisjon den 1. april. Vikaren etter Kristin blir Ørjan Lønningen, og prosjektleder Aina Winsvold er i gang med å finne en erstatter for Cathrine.

Prosjektgruppa er ellers i gang med å rekruttere bedrifter og skape kontakt med høgskoler i nærområdet, blant annet Blæstad og Evenstad. Det planlegges også en stor innovasjonssamling på Savalen, der cirka 130 personer skal møtes fra lunsj til lunsj den 14.-15. juni. Det vil være elever fra videregående, studenter, vitenskapelige miljøer, næringsliv og myndigheter som møtes rundt oppdrag gitt av det lokale næringslivet.

Fjellregionen rapporterer med dette at samtlige mål i lokal prosjektplan så langt, er nådd.

Ang. økonomi vil oversikt over forbruk av midler fra Fjellregionen foreligge om ikke lenge.

 

Hallingdal

Vi har ikke greid å få kontakt med prosjektleder/-gruppe i Hallingdal siden workshop i Lillehammer før jul.

 

Prosjektlederne fra de tre fjellregionene jeg har vært i kontakt med (Nord-Gudbrandsdal, Fjellregionen og Vest-Telemark), sier forøvrig at de om ikke lenge kan sende oss mer detaljert rapportering fra de lokale prosjektene angående gjennomførte aktiviteter, måloppnåelse (i henhold til lokale prosjektbeskrivelser), hva som er forbrukt av tildelte midlene, og hva som tilsvarende er brukt av egenandeler.

 

Øvrige aktivitet i klyngen.

Undertegnede var som nevnt til stede på SUM-messa på Tynset 15. januar og fylkesfinale i Telemark 4. april. Jeg fikk der være vitne til yrende liv, hektisk aktivitet, mage gode ideer og inspirerende stort engasjement hos alle som deltok.

Jeg tar også sikte på å ta turen til elevbedriftsmessa som arrangeres i Vågå i Nord-Gudbrandsdal den 4. mai. På vår workshop i Lillehammer før jul, ble det foreslått å avholde nytt møte i prosjektgruppa for Klyngesamarbeid for ungdom og entreprenørskap i fjellområdene, i Vågå i forbindelse med denne elevbedriftsmessa. Så langt er det kun prosjektgruppa fra Fjellregionen som har signalisert at det kan være aktuelt å sende en representant.

For øvrig er det nå utarbeidet en nettbasert spørreundersøkelse som jeg innen kort tenker å sende ut til lærere og rektorer ved skoler som inngår i Klyngesamarbeid for ungdom og entreprenørskap i fjellområdene. Trolig vil den samme undersøkelsen etter hvert også benyttes til rektorer og lærere ved andre entreprenørielle skoler for å utvide datagrunnlaget og kunne sammenligne. Spørreundersøkelsen er blitt gjennomgått mht. kvalitet og relevans, og en test-quest er bl.a. gjennomgått av lokal prosjektleder i Nord-Gudbrandsdal, Kristine Haave.

 

To spørsmål til styringsgruppa:

Forskyve tidspunkt for prosjektavslutning?

Som nevnt har det vært vanskelig å finne tid og sted for å avholde et fysisk prosjektgruppemøte i 2017. F.eks. ser det ut til at det bare er en prosjektdeltaker fra Fjellregionen som har anledning til å komme til Vågå 4. mai. Er det på denne bakgrunn, og med hensyn til rapportering fra de lokale prosjektene, behov for å utsette prosjektavslutning?

Videreføring av prosjekt, eventuelt hvordan?

Relativt stor geografisk spredning, samt at mange av deltakerne i prosjektet er svært travle, stiller altså prosjektet overfor noen utfordringer mht. felles møtepunkter/ aktiviteter. Et spørsmål som bør drøftes i forhold til en eventuell videreføring av prosjektet er om dette kan løses på en annan/bedre måte.

Asbjørn Kårstein

24.04.2017

Back To Top