skip to Main Content
  • Stad:        Granvin kulturhus, Seljord
  • Dato:        Tysdag 14. februar 2016
  • Kl. slett:   09.00

Vest-Telemarkrådet får innleiingsvis ei orientering frå fylkesdirektør i NAV, Terje Tønnessen, med fokus på kontorstrukturen og arbeidsmarknadsbedriftene.

2 av sakene som står på dagsorden gjeld veg, nærare bestemt innspel til handlingsprogrammet i Nasjonal Transportplan 2018 – 2021/23, samt forslag til vidare arbeid for å oppgradere vegstrekningane som inngår i den såkalla ”Telemarksvingen”.

Rådet vil også drøfte mogleg etablering av eit regionalt ungdomsråd.

Av orienteringssaker kan vi nemne:

Oppdatering rundt prosjektet ”Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark”, skjønnsmidlar 2017, ny organisering av etablerertenesten, invitasjon til samarbeid innan arbeidsgjevarkontroll, samt orientering om breibandsmidlar 2017.

Lyntogforum

Vi minner om møtet i Lyntogforum som finn stad etter lunsj denne dagen, og ynskjer vel møtt på Granvin Kulturhus 14. februar !

Saksdokument

Saksdokument til rådsmøte finn du med å gå på lenka «saksdokument» heilt øverst på nettsida eller gå rett til innkallinga her.

Back To Top