skip to Main Content

Ledige bustadar til leige og kjøp er viktig for å ha levande bygder. Etter fleire initiativ frå personar som har sakna tilbod og etterspurt ledige hus og bustadar, valgte vi å etablere ei Facebook-side for deling av ledig eigendom i Vest-Telemark. Sida har vore administrert av Telemark Næringshage fram til no, men framover vil den leve eit dynamisk liv for dei som har ynskje om å bli meir synleg på Facebook.

Eigendom i Vest-Telemark på Facebook

Klikk her for å gå til sida

Status per i dag

Bustad i Åmot sentrum

Gruppa på facebook har per i dag 760 medlemmer, og er offentleg og åpen.

Det er i gjennomsnitt mellom 5 og 10 nye innlegg/eigedommar per mnd.

Mange av eigdomane og forespørslane gjennom gruppa ligg ellers ikkje ute på finn.no eller andre nettsider, men nokre av desse er annonsert i VTB.

Vi ser at det er ca lik fordeling mellom ”hus til sals/leige” og ”vi ynskjer å kjøpe/leige”.

Framover

Vi let denne gruppa leve sitt eige liv framover, men vi vil ha eit auge med ho i ny og ne. Vi oppfordrar alle til å dele denne aktivt, og minne andre på å dele ho.

Vi håper du vil like og dele eigendom, og syte for eit endå betre tilbod av husvære i heile den vakre regionen vår!

Back To Top