skip to Main Content

Årshjul 2017

Vest-Telemarkrådet vedtek møtekalender for eit år av gongen. Både Møte i Vest-Telemark Tinget, Rådsmøte, arbeidsutvalet og møta i  Rådmannsutvalet vert koordinert slik at dei ikkje koliderar med andre planlagte møte der ordførerar og rådmenn deltek. Vi har sett at det er nyttig å ha oversikt over møta i kommunestyra, formannskap og møte i Fylkeskommunen som Fylkestinget og Fylkesutvalet i ei oversikt, og har derfor sett opp oversikt på vedtekne møteplanar i ei samla oversikt.

Eit klikk i øverste meny

Det ligg lenke til møtekalenderen fleire stadar på nettsida vår, og den raskaste vegen er å sjå øverste menylinje på sida. Når du er på nettstaden vt-radet.no er det berre eit klikk for å få opp den samla møtekalenderen for 2017.

Vel møtt!

Back To Top