skip to Main Content
Toalettskilt På Tvibit I Tromsø

Arbeidsgruppe 4 jobber med fylgjande:

Styrking av regionens bustadsattraktivitet gjennom fokus på bukvalitet, behov og utviklingspotensiale i samspill mellom sentrum og omland.

I Avrop 2 vart det tinga fylgjande:

Del 3
Kombinasjon bustad/fritidsbustad, samt bustad/næring/andre formål – utgreiing av tema med utgangspunkt i problemstilling i Vinje kommune:

Innspel frå Vinje kommune:

Det bør greiast ut om det kan vere tenleg å leggje til rette for å byggje (1) bustader som seinare kan selgjast som fritidsbustader, eller (2) bustader og fritidsbustader i kombinasjon, gjerne òg i kombinasjon med næring (td forretning i fyrste etasje, leilegheiter i andre mfl). Bakgrunnen er ynskje om å stimulere til aktivitet og liv i sentrum, serleg i Rauland og Haukeli/Edland. I Rauland har det vore fleire som har hatt tankar om forretningar og leilegheiter, men dei har gitt uttrykk for at det ikkje er økonomi i prosjektet dersom dei berre kan ha leilegheiter for fastbuande i 2. etasje. I Haukeli/Edland har det òg vore mangel på bustader for arbeidsfolk, samstundes som det ikkje er økonomi i å byggje nye bustader for utleige.

Det kan greiast ut om det kan vere tenleg med slik tilrettelegging, og er det marknad for det? Positive og negative konsekvensar, kva som skal til for at det har mest positiv verknad, og i så fall korleis dette bør løysast (modell). Framlegg til lokalisering, fordelingsnøkkel mm. Erfaringar frå andre stader.

Notat frå Asplan Viak

Dette notatet er en del av større arbeid for å utrede temaet Bustadattraktivitet i Vest-Telemark regionen. Notatet gir innledningsvis en kort omtale av noen kjennetegn på boligmarkedet i regionen med utgangspunkt i tidligere utredninger. Videre drøftes rammene for plan- og bygningslovens regler om bruk av kombinerte arealformål i reguleringsarbeid, og noen eksempler på slik bruk. Utredningen avgrenses til bruk av kombinerte formål innenfor arealformålet «bebyggelse og anlegg» beskrevet i plan- og bygningslovens §12-5, 1. punkt.

Last ned dokumentet her.

Back To Top