skip to Main Content
Illustrasjon: Der Ideer Kommer Til Liv I Telemark

Undertekna har jobba som prosjektleiar i prosjektet «Etablererkontoret i Telemark» sidan oppstarten i 2015. Målet med prosjektet er å finne ei felles forutsigbar styring og finansiering av tenesta i heile Telemark.

Status august 2016

Etter eit og eit halvt år med målretta prosjektarbeid, er det endringar i dei opphavelege føresetnadane i prosjektet. Den framtidig driftsfinansiering skulle delast mellom kommunane og Telemark fylkeskommune, og styrast gjennom ei arbeidsgruppe som representerer eigerane. Denne gruppa styrer etter ei avtale som partane forplikter seg til. Fylkeskommunen signaliserer no at det ikkje er midlar til ei slik deling, og at ein vil legge tilrette for at fylkeskommunen si finansielle stønad vert løyvd gjennom regionale utviklingsmidlar. Det krev at ein ha ei litt anna tilnærming til finansieringa.

Modellen – konklusjon etter møte 17. august 2016

Modell - Etablererkontoret i Telemark
Modell – Etablererkontoret i Telemark

Fylkeskommunen inviterte rådmenn, regionrådsekretæriat og næringsselskapa til møte 17. august der ei av sakene var Etablererkontoret i Telemark. Konklusjon etter møtet 17.08.2016 er slik:

Fylkesrådmann vil anbefale en modell der ansvaret mellom kommunene og fylkeskommunen deles slik at kommunene tar ansvaret for driften av det ordinære tjenestetilbudet, mens fylkeskommunen tar ansvaret for å tilrettelegge for tilskudd til utviklingsprosjekter via regionale utviklingsmidler som bidrar til å sikre en framtidsrettet tjeneste.

Vegen videre:

Styringsgruppen utarbeider en partnerskapsavtale der finansieringsansvaret for etablerertjenesten deles i to. Kommunene tar ansvaret for den ordinære driften av etablererveiledningstjenesten, mens fylkeskommunen tar ansvaret for å tilrettelegge for tilskudd til utviklingsprosjekter som bidrar til å sikre en framtidsrettet tjeneste. 

Punktvis:

 • Partnerskapsavtalen tilpasses todelt finansieringsansvar for etablerertjenesten.
 • Partnerskapsavtalen behandles politisk i fylkeskommunen og i kommunene.
 • Plan for omfang og gjennomføring av felles utviklingsprosjekter for framtidsrettet tjeneste ferdigstilles av arbeidsgruppa.
 • Plan for felles utviklingsprosjekter godkjennes av styringsgruppa for partnerskapsavtalen.
 • Styringsgruppa er oprativ i prosjektperioden, og går over til fast organisering når partnerskapsavtalen er politisk behandlet.
 • Finansiering for utviklingsprosjekt og fellesarbeid avklares.
 • Ordinær styringsmodell er implementert. Ledes av fylkeskommunen og styres i fellesskap av styringsgruppa for partnerskapsavtalen.

Framdriftsplan:

 • 8. september – Styringsgruppa jobber med partnerskapsavtalen.
 • 9. november – Sak om partnerskapsavtalen i hovedutvalg for næring.
 • Politisk behandling i kommunene følger etter vedtak i Telemark fylkeskommune. Følges opp av regionrådene.
 • 31.12.2016 – Prosjektperioden avsluttes.

Om nokon har spørsmål, ta kontakt med undertekna.

Med helsing

Prosjektleiar Ole Dalen, M: 41423433, E: od@vest-telemark.no

Back To Top