skip to Main Content

Det er ei viktig oppgåve å legge til rette for at innbyggjarane kan delta i prosessen omkring den framtidige kommunestrukturen.

Vi set derfor fokus på temaet innbyggjarinvolvering, og inviterer til debatt/drøftingsmøte:

Stad:     Tokke Kulturhus, Dalen
Dato:     Tysdag 23. juni 2015
Kl.slett: 12.30

Møtet blir leia av Anne Spånem som er informasjonsansansvarleg hjå Fylkesmannen.
Alle 6 ordførarane vil vera tilstades, og pressa er naturlegvis særskilt invitert.

I tillegg til drøftingane omkring informasjon og innbyggjardeltaking, vil nok ordførarane «syne» kort i høve til kor langt ein er komen i forhandlingane i dei ulike konstellasjonane.

Vi har også fått laga ei felles brosjyre som skal distribuerast til alle husstandane i regionen.
Brosjyra blir lansert og delt ut på møtet.

Vi ynskjer vel møtt 23. juni !

Back To Top