skip to Main Content

Takk til rådmennene for at vi fikk dette møtet på svært kort varsel !

Som eit ledd i prosessen skal det veljast forhandslingsutval med mandat frå kommunestyret. Fyrst ute med politisk handsaming er Kviteseid og Seljord som handsamar denne saka i dag. Det er ordførar og opposisjonsleiar som vert foreslått å ha desse rollene.
I tillegg skal det opprettast arbeidsgrupper, både kommunale og interkommunale.
Dei kommunale arbeidsgruppene skal bestå av representantar frå dei ulike politiske partia saman med hovedtillitsvald og hovedvernombod. Dei interkommunale arbeidsgruppene vert samansett med deltakarar frå alle kommunane, og kvar gruppe skal ha fokus på kvar sitt fagområde:
-Økonomi
-Tenester
-Myndighetsutøving og overordna styring
-Samfunnsutvikling
-Demokrati
I dagens møte drøfta vi det praktiske kring det vidare arbeidet mellom anna med tanke på dei mange møta som skal finne stad i tida som kjem.

Back To Top