Interkommunalt Samarbeid I Vest-Telemark

Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark (2016-2017) er knytt til vegen vidare etter at kommunane har gjennomført arbeid knytt til dagens kommunestruktur.

Forprosjekt knytt til kommunereformen

Kommunane i Vest-Telemark har gjennomført eit forprosjekt knytt til kommunereformen. Arbeidet blei gjennomført i regi av Vest-Telemarkrådet, med Telemarksforsking som ekstern utgreiar og prosessrettleiar.

Forprosjektet hadde fokus på utgreiing av fordelar og ulemper ved gitte endringar i kommunestrukturen i regionen, herunder arbeide fram intensjonsavtaler som grunnlag for innbyggjarhøyring og seinare politisk handsaming. I tillegg omfatta forprosjektet  drøfting av fordelar og ulemper ved ei vidareføring av dagens kommunestruktur med  forplikting om meir interkommunalt samarbeid.

Arbeidsgrupper på ulike område og tema (økonomi, samfunnsutvikling, tenester og demokrati samt mynde og overordna styring) ved interkommunalt samarbeid, var i sving under gjennomføringa av forprosjektet. Arbeidsgruppene var samansett av fagleiing, hovudverneombod og hovudtillitsvald frå alle kommunane. Dette har aktualisert gjennomføring av eit vidare arbeid spesifikt på interkommunalt samarbeid i regionen.

Vidare arbeid

Rådmennene som styringsgruppe har utarbeidd prosjektmandat som dannar grunnlag for det vidare arbeidet. Fylkesmannen har løyvd 1 mill kr til arbeidet gjennom skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjektet.

Det er ein klar intensjon at prosjektet derfor også skal munne ut i konkrete etableringar av nye, formelle interkommunale samarbeidstiltak blant kommunane i Vest-Telemark. Utgreiingsarbeidet i prosjektet skal i denne samanheng mellom anna drøfte kva som synes å vere mest føremålsteneleg organisering av dei enkelte samarbeidstiltaka.

Fem målområde

Arbeidet fylgjer målsettinga med prosjektet i tråd med dei fem målområda: økonomi, demokrati, samfunnsutvikling, myndighetsutøving og tenester, og fylgjer områda som er arbeidd med i kommunereformen i Vest-Telemark. Arbeidet frå dei interkommunale arbeidsgruppene i forprosjektet med kommunereformen ligg til grunn.

Justert prosjektskisse

Etter som prosjektet går fram, er det trong for å justere mellom anna framdriftsplan. Under er oppdatert prosjektskisse per 5. april 2017.

Prosjektspesifikasjon

Prosjektspesifikasjon kan du laste ned her:

Prosjektspesifikasjon, Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark

Prosjektspesifikasjon, Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark

Tiltaksplan

Tiltaksplanen er prioritert av styringsgruppa, og skildrer kva område som det jobbast med. Planen kan du laste ned her:

 Status

Status i prosjektet per 24. mars 2017 kan du laste ned her:

Rapportane

Rapportane frå arbeidsgruppene føreligg med kommentar frå arbeidsgruppene. Last ned rapportane her:

Blogginnlegg knytt til prosjektet

Møte Med HVO Og HTV – Interkommunalt Samarbeid

Møte med HVO og HTV – Interkommunalt samarbeid

Møtet 27. april i Fyresdal var skipa for å samordne HTV (Hovudtillitsvald) og HVO (Hovudverneombod) i kommunane, og gje innspel…

Møte I Styringsgruppa For Prosjektet Interkommunalt Samarbeid I VT –  2. Mai

Møte i styringsgruppa for prosjektet Interkommunalt samarbeid i VT – 2. mai

Det er kalla inn til møte i styringsgruppa for interkommunalt samarbeid i Åmot 2. mai 2017. Møtet er kopla opp til…

Rapportane Frå Arbeidsgruppene Er Klare

Rapportane frå arbeidsgruppene er klare

Arbeidet med å utgreie moglege nye interkommunale samarbeid i Vest-Telemark fylgjer opphaveleg plan med enkelte justeringar på framdrifta. Rapportane frå…

Møte Med Referansegruppa – 24. Mars

Møte med referansegruppa – 24. mars

Som eit ledd i prosjektet der kommunane i Vest-Telemark ser på kva område dei kan få til meir forpliktande interkommunalt…