skip to Main Content
Fyresdal. Foto: Gunhild Momrak
Mobiltelefon, notatbok og penn på eit bord.

Ordførarane i dei seks Vest-Telemarkkommunane utgjer Vest-Telemarkrådet, med varaordførarane som personlege vararepresentantar.

Oppgåver

Saman med regionrådsleiaren skal rådet stå for den daglege drifta av regionssamarbeidet i Vest-Telemark.

Arbeidsprogram

Rådet skal kvart år utarbeide budsjett for komande år, medan forslag til arbeidsprogram vert utarbeidd annankvart år. Arbeidsprogrammet er retningsgjevande for rådet sitt arbeid, og kan også innehalde saker og tiltak som krev arbeid over fleire år. Forslaga vert lagt fram for Vest-Telemarktinget til endeleg godkjenning.

Rådet søkjer å ivareta ein god dialog med næringslivet i regionen.

Åpne møte

Møta i Vest-Telemarkrådet er åpne for ålmenta, og dagane vert fastsett med årlege møtekalenderar. Innkalling sendast til ordførarar og rådmenn og til informasjon til kommunestyrerepresentantane i dei seks kommunane. Fylkeskommunen og Fylkesmannen får også kopi av innkalling.

To gonger i året er det møte i Vest-Telemarktinget som består av fire representantar frå kvar kommune. Vest-Telemarktinget er det øvste organet for Vest-Telemarkrådet.

Rådets representantar 2018-2019

Regionordførar
Jon Rikard Kleven, ordførar i Vinje

Erik Skjervagen, ordførar i Fyresdal

Halfdan Haugan, ordførar i Seljord

Regionvaraordførar
Jarand Felland, ordførar i Tokke

Halvor Homme, ordførar i Nissedal

Tarjei Gjelstad, ordførar i Kviteseid

Rådmennene deltek i møta og har møte og talerett:

Jan Myrekrok, rådmann i Vinje

Ketil Kiland, rådmann i Fyresdal

Finn-Arild Bystrøm, rådmann i Seljord

Sverre Sæter, rådmann i Nissedal

John Kleiv, rådmann i Tokke

Øystein Tveit, rådmann i Kviteseid

Back To Top